Wyjaśnienia i zmiana SIWZ nr postępowania 1/NR/03/2013/I

Toruń, dn. 08.11.2013r.

 

 

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ nr postępowania 1/NR/03/2013/I na

Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 1/NR/03/2013/I – całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi

Zapytanie 1

W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy, w §8 pkt 3 Zamawiający określił, że Zleceniobiorca przedstawi na każde żądanie Zleceniodawcy aktualne licencje pracowników ochrony w zakresie wymaganym przez Zleceniodawcę?

Czy Zamawiający wymaga, aby usługa całodobowego dozoru i ochrony mienia na obiektach realizowana była przez pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej?

Czy wymóg posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej odnosi się wyłącznie do osób nadzorujących/koordynujących?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga bezpośredniego wykonywania całodobowego dozoru i ochrony mienia przez pracowników posiadających licencję pracowników ochrony fizycznej. Wymóg posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej dotyczy jedynie pracowników nadzorujących i kontrolujących oraz pracowników patrolu interwencyjnego.

Zapytanie 2

W § 2 umowy będącej załącznikiem do SIWZ Zamawiający określił, że bezpośrednie dozorowanie i ochronę będą wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone w tym zakresie, a w § 8 umowy napisał, że Zleceniobiorca na każde wezwanie Zleceniodawcy przedstawi aktualne licencje pracowników ochrony.

W takim razie, czy osoby pełniące bezpośrednią ochronę mają posiadać licencję POF?

Czy pracownicy grupy interwencyjnej maja posiadać licencję POF?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wymaga bezpośredniego wykonywania całodobowego dozoru i ochrony mienia przez pracowników posiadających licencję pracowników ochrony fizycznej. Wymóg posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej dotyczy jedynie pracowników nadzorujących i kontrolujących oraz pracowników patrolu interwencyjnego.

 

Zapytanie 3

Proszę o zatwierdzenie, że na każdym z obiektów ochronę ma pełnić jeden pracownik całodobowo w trybie zmianowym.

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga wykonywania umowy w każdej z lokalizacji określonej w §1 ust. 1 wzoru umowy co najmniej przez jednego pracownika ochrony na zmianę.

Zapytanie 4

Proszę o określenie jaki obszar na każdym z obiektów ma odśnieżać i kosić pracownik? Jest to niezbędne do właściwej wyceny.

Odpowiedź 4

Metraż terenów zewnętrznych:

I. a)Tereny utwardzone:

Zadanie A – ok. 5000 m2

Zadanie B – ok.800 m2

Zadanie C – ok. 3000 m2

b) Tereny zielone:

Zadanie A – ok. 2000 m2

Zadanie B – ok.600 m2

Zadanie C – ok. 3000 m2

Zamawiający wskazuje orientacyjne metraże i zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektów.

Zapytanie 5

Proszę o sprecyzowanie ile roboczogodzin Wykonawca ma przyjąć by poprawnie skalkulować usługę dotyczącą ochrony mienia i dozoru i usług portierskich na każdym z obiektów.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie określa liczby roboczogodzin i wymaga wykonywania umowy w każdej z lokalizacji określonej w §1 ust. 1 wzoru umowy co najmniej przez jednego pracownika ochrony na zmianę

Zapytanie 6

Czy usługi ochrony mienia i dozoru i usług portierskich na każdym z obiektów mają być świadczone przez pracowników licencjonowanych?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wymaga bezpośredniego wykonywania całodobowego dozoru i ochrony mienia przez pracowników posiadających licencję pracowników ochrony fizycznej. Wymóg posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej dotyczy jedynie pracowników nadzorujących i kontrolujących oraz pracowników patrolu interwencyjnego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany SIWZ w prowadzonym postępowaniu na Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych, nr 1/NR/03/2013/I

1)W rozdziale II ust 3 (zadanie B) SIWZ

Jest: „ul. Chorzowska 50”

Powinno być: „ul. Chorzowska 50A”

2)W rozdziale VII SIWZ dokonano zmiany numeracji ustępów. Dokonane zmiany uwzględniono w tekście jednolitym SIWZ.

3)W rozdziale VIII ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 2. Oświadczenia w tym wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem rozdziału XII – oferty i rozdziału XIII ust. 2 i 3 – zmiana i wycofanie oferty oraz ewentualnego uzupełnienia oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 p.z.p., które to czynności wymagają formy pisemnej.”

4)W rozdziale XIII ust. 1 zdanie pierwsze SIWZ otrzymuje brzmienie: „1. Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2013 r. o godzinie 8.00.”

5)W rozdziale XIV ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2013 r. godz. 8.15 w siedzibie Zamawiającego Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna II piętro”

6)W załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty): 

Jest: „ul. Szosa Chełmińska 28”

Powinno być: „ ul. Szosa Chełmińska 30”

7)W załączniku nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) w §1 ust. 1 pkt 1 lit b

Jest: „ul. Szosa Chełmińska 28”

Powinno być: „ul. Szosa Chełmińska 30”

8)W załączniku nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) §8 ust. 3 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3) aktualne licencje pracowników nadzorujących i kontrolujących pracowników nie posiadających licencji pracowników ochrony fizycznej i licencje pracowników patrolu interwencyjnego”

W załączeniu tekst jednolity SIWZ

Zatwierdzam

(-)

Dyrektor Instytutu IMPiB

dr n. t. Józef Richert

 

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ nr postępowania 1/NR/03/2013/I