Ogłoszenie nr 236083 – 2013 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231769-2013 z dnia 2013-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej Instytutem IMPiB lub Instytutem w okresie 12…

Termin składania ofert: 2013-11-14

Numer ogłoszenia: 236083 – 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 231769 – 2013 data 05.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, fax. 56 6500333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej Instytutem IMPiB lub Instytutem w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 31.12.2013 r. od godz. 24.00 do dnia 31.12.2014 r. do godz. 24.00 w następujących lokalizacjach: 1) w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 i w budynku administracyjno – biurowym użyteczności publicznej przy ul. Szosa Chełmińska 30 – zadanie A (Toruń) 2) w Gliwicach w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowska 50 A – zadanie B (Gliwice) 3) w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 – zadanie C (Piastów) 2. Zadanie A obejmuje: 1) całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, w tym: a) dozór i ochrona budynków oraz mienia na nieruchomości o powierzchni 16 660 m2 położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, na której posadowione są budynki: – laboratorium techniczne wraz z częścią biurową o pow. 1200 m2, – hala produkcyjna wyrobów w metalu z częścią wysoką administracyjno – konstrukcyjną i archiwalno biblioteczną o pow. łącznej 2500 m 2, – hala produkcyjna wyrobów z tworzyw sztucznych z częścią socjalno-biurową o pow. 800 m2, – magazyn, garaż na samochód ciężarowy i samochód osobowy, stolarnia i lakiernia o pow. łącznej 230 m2, – wiata o pow. 156 m2, b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 obejmującej w szczególności kontrolę: – ruchu osobowego, – ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, – rejestrowania wwożonych i wywożonych materiałów i surowców, a także gotowych wyrobów, urządzeń, maszyn, podzespołów, detali itp., – osób wchodzących do budynków bądź na teren Instytutu i wychodzących, a nadto: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowo – transportowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, w szczególności gości zagranicznych, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących i przychodzących firmami spedycyjnymi – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.oo, – dokonywanie obchodów na całej posesji co najmniej raz na 2 godziny sukcesywnie przez całą dobę, – utrzymanie porządku na terenie całej posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników na całej posesji w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie kwiatów i krzewów na posesji, wypielanie rabatów kwiatowych i zieleńców w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści z posesji do kontenerów zlokalizowanych na posesji, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, dróg wewnętrznych dojazdowych, oraz parkingu – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem dostarczonym przez Instytut. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 w Toruniu przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności: – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-administracyjnego, oraz w budynku C, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni podłóg – 1800 m2 ( podłogi, drogi ewakuacyjne) oraz stoły , biurka i parapety; w tym: – w budynku laboratoryjno-administracyjnym – o łącznej powierzchni podłóg 1200 m2 codzienne zmywanie powierzchni podłogowych z płytek ceramicznych holi i korytarzy a także pomieszczeń socjalno-bytowych (WC i łazienek), klatki schodowej prowadzącej z parteru do I i II piętra budynku) i odkurzanie podłóg z wykładziny dywanowej w pokojach co najmniej raz w tygodniu – w dni robocze w godzinach od 7.oo do 16.oo, oraz w budynku C: łączna powierzchnia 960m2, w tym laboratorium – 330m2, bibliotek – 150m2, archiwum – 802, część wysoka od I do IV piętra łącznie 400m2 wraz z kuchniami, WC i holami – przynajmniej trzy razy w tygodniu w dni robocze w godzinach od 7.oo do 16.oo – zabezpieczenie sekretariatu w mydło w płynie, płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – całodobowe zabezpieczenie 12 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej średniej jakości (ilość warstw nie ma znaczenia), białe ręczniki jednorazowego użytku co najmniej średniej jakości, oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC – codzienne w dni robocze w godzinach od 7oo do 16oo opróżnianie koszy i w razie konieczności wymiana worków na śmieci – mycia schodów i ciągów komunikacyjnych – codziennie (w dni robocze) szczególnie w budynku biurowym – sprzątanie sali konferencyjnej przed i po ewentualnych spotkaniach – codzienne oczyszczanie i zalewanie wodą (w ilości min. 2 l) istniejących kratek ściekowych w toaletach. 2) całodobowy dozór i ochronę mienia w budynku administracyjnym użyteczności publicznej położonym na nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu (budynek o powierzchni użytkowej 2200 m2 posadowiony na działce o powierzchni 2223 m2 ), w tym zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w budynku oraz świadczenie całodobowej usługi portierskiej obejmującej w szczególności: – wydawanie upoważnionym osobom i odbiór kluczy z instytucji mających w budynku swoje siedziby, – udzielanie informacji dot. lokalizacji instytucji mających siedziby w wieżowcu, – informowanie działu administracyjnego Instytutu IMPiB o wystąpieniu awarii urządzeń, zauważonych zagrożeniach powstania awarii, itp. – utrzymanie w czystości holu przy wejściu głównym (do windy) – całoroczne utrzymanie porządku na klatce schodowej, co najmniej 2 razy w tygodniu zmywanie klatki schodowej w wieżowcu prowadzącej z piwnicy do X piętra własnym sprzętem i środkami czystości (Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni klatki schodowej i holu) – w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników własnym sprzętem w cyklach – co dwa tygodnie, pielęgnacja krzewów poprzez ich strzyżenie i podlewanie (w razie suszy i upałów podlewanie codzienne wieczorne) traw, zieleńców i krzewów na posesji (Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni poszczególnych rodzajów zieleńców), – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do portierni, w tym m.in. mycie co najmniej jeden raz w m-cu okien na holu i w portierni oraz drzwi x 2 szt. w holu budynku (wejście główne i boczne do budynku – dla osób niepełnosprawnych) z użyciem własnych środków czystości i sprzętu, – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do budynku i miejscach parkingowych polegające m.in. na wygrabianiu i zamiataniu opadających liści z drzew, – w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, parkingu w całości i posypywanie ich piaskiem z solą, dostarczonych przez Instytut IMPiB. – dokonywanie obchodów w budynku począwszy od X piętra do poziomu (-2),co najmniej raz na 2 godziny przez całą dobę. 3. Zadanie B obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia w budynku administracyjno – laboratoryjnym położonym na nieruchomości Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50 w Gliwicach oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych, w tym: a) dozór i ochrona mienia na nieruchomości ( budynek laboratoryjno-biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 2.362,40 m2 posadowiony na działce o powierzchni 2.137,00 m2 ) i mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Oddziału przy ul. Chorzowskiej 50 A obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu. – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.oo, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie letnim strzyżenie trawników, pielenie zieleńców i pielęgnacja krzewów na posesji własnym sprzętem, — w okresie jesiennym grabienie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, schodów oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, posypywanie ich piaskiem dostarczonym przez Instytut IMPiB. c) sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50 A przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności : – co najmniej 2 razy w roku mycie okien o łącznej powierzchnia ok. 260 m2 wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-biurowego, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych ( w tym biurka, stoły i parapety) w tym podłóg o łącznej powierzchni ok. 2360 m2; – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – zabezpieczenie 4 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy co najmniej średniej jakości, bez względu na ilość warstw, odświeżacze powietrza, białe ręczniki jednorazowego użytku oraz mydło w płynie, – codzienne w dni robocze w godz od 7.oo-16.oo opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci. 4. Zadanie C obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 w tym: a) dozór i ochrona 5 budynków zlokalizowanych na działce o łącznej powierzchni 24.829 m2 oddziału przy ul Harcerskiej 30, na której posadowione są: – budynek biurowy – 3 000 m2 – budynek laboratoryjny – 2 550 m2 – budynek hali technologicznej – 4 200 m2 – budynek kotłowni i garażu – 550 m2 – budynek magazynowo – gospodarczy – 371 m2 a także mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie oddziału obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.00, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie krzewów na posesji, wypielanie rabatów w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem z solą — w okresie zimowym odśnieżanie parkingu przed Instytutem. Czynności ochronne powinien sprawować patrol co najmniej 2 razy w ciągu doby w godzinach 16.oo do 7.oo i każdorazowo na wezwanie pracownika ochrony przy zapewnieniu możliwość przybycia patrolu w ciągu 15 minut od wezwania. Pomiędzy pracownikiem ochrony, a patrolem interwencyjnym musi być zapewniona przez Wykonawcę możliwość natychmiastowej niezawodnej łączności. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Oddziału w Piastowie Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące, w szczególności: – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i zewnątrz budynków – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni 6500 m2 ; w tym: – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i ręczniki jednorazowego użytku (białe) na rolce, odświeżacze powietrza oraz mydło w płynie. – całodobowe zabezpieczenie 13 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej standardowej jakości i standardowej wielkości do montowania na typowych wieszakach, białe ręczniki jednorazowego użytku w rolkach ( umieszczone na typowych wieszakach), oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC, – sprzątanie 2 szatni z natryskami (damska i męska), – opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci codzienne w dni robocze – mycia schodów , holów i ciągów komunikacyjnych – codziennie ( w dni robocze) – sprzątanie sal konferencyjnych, w szczególności przed i po ewentualnych spotkaniach. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie się z obiektami, w których będą wykonywane usługi i ich planami sytuacyjnymi po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu osób uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcami. Zamawiający wymaga sprawowania dozoru nocnego (zmiany nocnej) wyłącznie przez mężczyzn. Pracownicy ochrony winni zapoznać się i przestrzegać instrukcję ruchu osobowo-towarowego w Instytucie IMPiB, jak również zapoznać się przed rozpoczęciem realizacji umowy z punktami dostawy i działania głównych zaworów: wody, CO oraz miejsc lokalizacji hydrantów p.poż na terenie poszczególnych posesji a także zapoznać się z obsługą instalacji alarmowej i p.poż w budynkach Instytutu IMPiB.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej Instytutem IMPiB lub Instytutem w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 31.12.2013 r. od godz. 24.00 do dnia 31.12.2014 r. do godz. 24.00 w następujących lokalizacjach: 1) w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 i w budynku administracyjno – biurowym użyteczności publicznej przy ul. Szosa Chełmińska 30 – zadanie A (Toruń) 2) w Gliwicach w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowska 50 A – zadanie B (Gliwice) 3) w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 – zadanie C (Piastów) 2. Zadanie A obejmuje: 1) całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, w tym: a) dozór i ochrona budynków oraz mienia na nieruchomości o powierzchni 16 660 m2 położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, na której posadowione są budynki: – laboratorium techniczne wraz z częścią biurową o pow. 1200 m2, – hala produkcyjna wyrobów w metalu z częścią wysoką administracyjno – konstrukcyjną i archiwalno biblioteczną o pow. łącznej 2500 m 2, – hala produkcyjna wyrobów z tworzyw sztucznych z częścią socjalno-biurową o pow. 800 m2, – magazyn, garaż na samochód ciężarowy i samochód osobowy, stolarnia i lakiernia o pow. łącznej 230 m2, – wiata o pow. 156 m2, b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 obejmującej w szczególności kontrolę: – ruchu osobowego, – ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, – rejestrowania wwożonych i wywożonych materiałów i surowców, a także gotowych wyrobów, urządzeń, maszyn, podzespołów, detali itp., – osób wchodzących do budynków bądź na teren Instytutu i wychodzących, a nadto: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowo – transportowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, w szczególności gości zagranicznych, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących i przychodzących firmami spedycyjnymi – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.oo, – dokonywanie obchodów na całej posesji co najmniej raz na 2 godziny sukcesywnie przez całą dobę, – utrzymanie porządku na terenie całej posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników na całej posesji w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie kwiatów i krzewów na posesji, wypielanie rabatów kwiatowych i zieleńców w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści z posesji do kontenerów zlokalizowanych na posesji, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, dróg wewnętrznych dojazdowych, oraz parkingu – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem dostarczonym przez Instytut. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 w Toruniu przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności: – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-administracyjnego, oraz w budynku C, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni podłóg – 1800 m2 ( podłogi, drogi ewakuacyjne) oraz stoły , biurka i parapety; w tym: – w budynku laboratoryjno-administracyjnym – o łącznej powierzchni podłóg 1200 m2 codzienne zmywanie powierzchni podłogowych z płytek ceramicznych holi i korytarzy a także pomieszczeń socjalno-bytowych (WC i łazienek), klatki schodowej prowadzącej z parteru do I i II piętra budynku) i odkurzanie podłóg z wykładziny dywanowej w pokojach co najmniej raz w tygodniu – w dni robocze w godzinach od 7.oo do 16.oo, oraz w budynku C: łączna powierzchnia 960m2, w tym laboratorium – 330m2, bibliotek – 150m2, archiwum – 802, część wysoka od I do IV piętra łącznie 400m2 wraz z kuchniami, WC i holami – przynajmniej trzy razy w tygodniu w dni robocze w godzinach od 7.oo do 16.oo – zabezpieczenie sekretariatu w mydło w płynie, płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – całodobowe zabezpieczenie 12 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej średniej jakości (ilość warstw nie ma znaczenia), białe ręczniki jednorazowego użytku co najmniej średniej jakości, oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC – codzienne w dni robocze w godzinach od 7oo do 16oo opróżnianie koszy i w razie konieczności wymiana worków na śmieci – mycia schodów i ciągów komunikacyjnych – codziennie (w dni robocze) szczególnie w budynku biurowym – sprzątanie sali konferencyjnej przed i po ewentualnych spotkaniach – codzienne oczyszczanie i zalewanie wodą (w ilości min. 2 l) istniejących kratek ściekowych w toaletach. 2) całodobowy dozór i ochronę mienia w budynku administracyjnym użyteczności publicznej położonym na nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu (budynek o powierzchni użytkowej 2200 m2 posadowiony na działce o powierzchni 2223 m2 ), w tym zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w budynku oraz świadczenie całodobowej usługi portierskiej obejmującej w szczególności: – wydawanie upoważnionym osobom i odbiór kluczy z instytucji mających w budynku swoje siedziby, – udzielanie informacji dot. lokalizacji instytucji mających siedziby w wieżowcu, – informowanie działu administracyjnego Instytutu IMPiB o wystąpieniu awarii urządzeń, zauważonych zagrożeniach powstania awarii, itp. – utrzymanie w czystości holu przy wejściu głównym (do windy) – całoroczne utrzymanie porządku na klatce schodowej, co najmniej 2 razy w tygodniu zmywanie klatki schodowej w wieżowcu prowadzącej z piwnicy do X piętra własnym sprzętem i środkami czystości (Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni klatki schodowej i holu) – w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników własnym sprzętem w cyklach – co dwa tygodnie, pielęgnacja krzewów poprzez ich strzyżenie i podlewanie (w razie suszy i upałów podlewanie codzienne wieczorne) traw, zieleńców i krzewów na posesji (Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni poszczególnych rodzajów zieleńców), – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do portierni, w tym m.in. mycie co najmniej jeden raz w m-cu okien na holu i w portierni oraz drzwi x 2 szt. w holu budynku (wejście główne i boczne do budynku – dla osób niepełnosprawnych) z użyciem własnych środków czystości i sprzętu, – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do budynku i miejscach parkingowych polegające m.in. na wygrabianiu i zamiataniu opadających liści z drzew, – w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, parkingu w całości i posypywanie ich piaskiem z solą, dostarczonych przez Instytut IMPiB. – dokonywanie obchodów w budynku począwszy od X piętra do poziomu (-2),co najmniej raz na 2 godziny przez całą dobę. 3. Zadanie B obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia w budynku administracyjno – laboratoryjnym położonym na nieruchomości Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50A w Gliwicach oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych, w tym: a) dozór i ochrona mienia na nieruchomości ( budynek laboratoryjno-biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 2.362,40 m2 posadowiony na działce o powierzchni 2.137,00 m2 ) i mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Oddziału przy ul. Chorzowskiej 50 A obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu. – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.oo, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie letnim strzyżenie trawników, pielenie zieleńców i pielęgnacja krzewów na posesji własnym sprzętem, — w okresie jesiennym grabienie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, schodów oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, posypywanie ich piaskiem dostarczonym przez Instytut IMPiB. c) sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50 A przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności : – co najmniej 2 razy w roku mycie okien o łącznej powierzchnia ok. 260 m2 wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-biurowego, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych ( w tym biurka, stoły i parapety) w tym podłóg o łącznej powierzchni ok. 2360 m2; – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – zabezpieczenie 4 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy co najmniej średniej jakości, bez względu na ilość warstw, odświeżacze powietrza, białe ręczniki jednorazowego użytku oraz mydło w płynie, – codzienne w dni robocze w godz od 7.oo-16.oo opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci. 4. Zadanie C obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 w tym: a) dozór i ochrona 5 budynków zlokalizowanych na działce o łącznej powierzchni 24.829 m2 oddziału przy ul Harcerskiej 30, na której posadowione są: – budynek biurowy – 3 000 m2 – budynek laboratoryjny – 2 550 m2 – budynek hali technologicznej – 4 200 m2 – budynek kotłowni i garażu – 550 m2 – budynek magazynowo – gospodarczy – 371 m2 a także mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie oddziału obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.00, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie krzewów na posesji, wypielanie rabatów w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem z solą — w okresie zimowym odśnieżanie parkingu przed Instytutem. Czynności ochronne powinien sprawować patrol co najmniej 2 razy w ciągu doby w godzinach 16.oo do 7.oo i każdorazowo na wezwanie pracownika ochrony przy zapewnieniu możliwość przybycia patrolu w ciągu 15 minut od wezwania. Pomiędzy pracownikiem ochrony, a patrolem interwencyjnym musi być zapewniona przez Wykonawcę możliwość natychmiastowej niezawodnej łączności. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Oddziału w Piastowie Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące, w szczególności: – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i zewnątrz budynków – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni 6500 m2 ; w tym: – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i ręczniki jednorazowego użytku (białe) na rolce, odświeżacze powietrza oraz mydło w płynie. – całodobowe zabezpieczenie 13 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej standardowej jakości i standardowej wielkości do montowania na typowych wieszakach, białe ręczniki jednorazowego użytku w rolkach ( umieszczone na typowych wieszakach), oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC, – sprzątanie 2 szatni z natryskami (damska i męska), – opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci codzienne w dni robocze – mycia schodów , holów i ciągów komunikacyjnych – codziennie ( w dni robocze) – sprzątanie sal konferencyjnych, w szczególności przed i po ewentualnych spotkaniach. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie się z obiektami, w których będą wykonywane usługi i ich planami sytuacyjnymi po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu osób uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcami. Zamawiający wymaga sprawowania dozoru nocnego (zmiany nocnej) wyłącznie przez mężczyzn. Pracownicy ochrony winni zapoznać się i przestrzegać instrukcję ruchu osobowo-towarowego w Instytucie IMPiB, jak również zapoznać się przed rozpoczęciem realizacji umowy z punktami dostawy i działania głównych zaworów: wody, CO oraz miejsc lokalizacji hydrantów p.poż na terenie poszczególnych posesji a także zapoznać się z obsługą instalacji alarmowej i p.poż w budynkach Instytutu IMPiB.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 14.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

W ogłoszeniu powinno być: 15.11.2013 godzina 8:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

Zatwierdzam

Dyrektor Instytutu IMPiB

(-)

dr n.t. Józef Richert

Ogłoszenie nr 236083 – 2013 o zmianie ogłoszenia