Akredytacja

W Laboratorium Badawczym został wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych. Laboratorium prowadzi działalność zgodnie z Polityką Jakości opisaną w dokumentacji systemowej.
Założenia Polityki Jakości w Laboratorium Badawczym mają na celu:
– osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań kierując się dobrą praktyką profesjonalną;
– uzyskanie zaufania Klienta do kompetencji technicznych oraz rzetelności, wiarygodności i obiektywności badań wykonywanych przez laboratorium;
– spełnienie oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów;
– ciągłe doskonalenie w zakresie działalności Laboratorium.
Od 9 listopada 2012 roku Laboratorium Badawcze posiada certyfikat akredytacji nr AB 1376 na oznaczanie właściwości fizykomechanicznych tworzyw polimerowych i wyrobów z tworzyw polimerowych wymienionych w zakresie akredytacji nr AB 1376.
Certyfikat akredytacji nr AB 1376
Zakres akredytacji nr AB 1376i: Wydanie nr 5 Data wydania: 13 października 2015 r.
 
Kierownik Laboratorium Badawczego
mgr Janusz Dzwonkowski
tel. 56 650-00-44 w. 153/154
mail: janusz.dzwonkowski@impib.lukasiewicz.gov.pl
 
Kierownik ds. Jakości
mgr Agnieszka Staniszewska
tel. 56 650-00-44 w. 168
mail: agnieszka.staniszewska@impib.lukasiewicz.gov.pl
Akredytacja