Badania laboratoryjne

Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów tworzywowych (znormalizowane metody akredytowane i nieakredytowane).
 
Certyfikat Akredytacji Nr AB 1376                      Zakres Akredytacji Nr AB 1376
 
 
Badania folii i materiałów opakowaniowych 
Stanowisko badań wytrzymałościowych – zrywarka firmy TIRA GmbH umożliwiające badanie:
 • właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu
 • wytrzymałości folii na rozdzieranie metodą „spodni” i Gravesa
 • wytrzymałości na oddzieranie warstw folii wielowarstwowej – delaminacja
 • wskaźnika wytrzymałości zgrzewu
 • wzajemnej przyczepności warstw folii
 • współczynników tarcia statycznego i dynamicznego
 • odkształcenia sprężystego
Wyposażenie laboratorium umożliwia również oznaczanie niżej wymienionych właściwości:
 • grubość i szerokość
 • odporność na uderzenie metodą spadającego grotu
 • wytrzymałość na rozdzieranie metodą Elmendorfa
 • zmiana wymiarów liniowych w czasie ogrzewania
 • przenikalność pary wodnej aparatem Lyssy
 • przenikalność gazów (m.in. tlen, dwutlenek węgla, argon, hel, azot)
 • analiza składu gazów modyfikowanych (azot, tlen, dwutlenek węgla) wewnątrz opakowań środków spożywczych
Ponadto wykonujemy badania dla folii budowlanej, stretch oraz worków na odpady gospodarstwa domowego
 
Badania polimerów
 • masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia polimerów
 • udarność metodą Charpy’ego i Izoda
 • rozciąganie udarowe
 • gęstość właściwa i nasypowa
 • analiza termiczna metodą DSC
 • analiza jakościowa polimerów metodą w podczerwieni FTIR (metoda ATR)
 
Badania optyczne
Dla folii opakowaniowych są wykonywane oznaczenia niżej wymienionych właściwości: 
 • połysku, transmitancja światła, zamglenie
 • obserwacja pod mikroskopem warstw folii wielowarstwowych
 • oznaczenie barwy CIE L*a*b
 Na wyposażeniu laboratorium jest skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) HITACHI SU8010 wyposażony w detektory SE, detektor BSE i detektor EDX, które umożliwiają analizę budowy próbek w skali mikro i nano m. in.: 
 • skład jakościowy próbek
 • analiza zanieczyszczeń
 • struktura powierzchni i przekroju próbki
 • grubość warstw folii
 • wielkość i jakość napełniaczy nieorganicznych
 • mikropęknięcia
 
Badania mikrobiologiczne
Laboratorium Badawcze zajmuje się biotechnologią polimerów oraz: 
 • badaniem biobójczości modyfikowanych powierzchni polimerowych, zgodnie z normą ISO 22196
 • badaniem właściwości antybakteryjnych materiałów podczas dynamicznego kontaktu zgodnie z normą ASTM E2149-13a
 • oceną działania mikroorganizmów na tworzywa sztuczne zgodnie z normą PN-EN ISO 846 obejmującą oznaczanie odporności na grzyby, oznaczanie efektu grzybostatycznego oraz oznaczanie odporności na bakterie
 • testami oceny odporności na działanie grzybów i pleśni zgodnie z normą ASTM G-21-09
 • badaniem oznaczania ilości żywych i martwych drobnoustrojów na powierzchni folii metodą „live/dead”z zastosowaniem mikroskopu fluorescencyjnego
 • badaniem farb i lakierów zgodnie z normą PN-EN 1545
 
Prace badawcze technologiczne
Laboratorium dysponuje aparaturą badawczą, umożliwiającą przeprowadzanie prób technologicznych w skali laboratoryjnej: 
 • wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna BTSK 20/40D, która umożliwia otrzymywanie kompozytów tworzyw polimerowych poprzez dodatek innych polimerów, napełniaczy proszkowych i środków modyfikujących
 • wtryskarka Battenfeld Plus 35/75 , na której z przygotowywane są z różnego rodzaju kompozytów kształtki do badań typu: wiosełko, beleczka, płytka.
 • linia do wytwarzania folii 3-warstwowej typ 3xW25, na której wykonywane są próby i badania wytłaczania folii wielowarstwowej z zastosowaniem różnych polimerów oraz mieszanin w każdej z warstw
 • stanowisko PlastiCorder Brabender, na którym są wykonywane prace badawcze w zakresie otrzymywania z polimerów i mieszanek polimerowych próbek badawczych w postaci pręcika, taśmy płaskiej i rękawa folii dmuchanej. Zaletą tego stanowiska jest możliwość wykonania próbek z małych ilości surowca. Przy zastosowaniu przystawki gniotownika W30 można oznaczyć m.in. stabilność termiczną mieszanek PVC
 W związku z prowadzonymi pracami badawczymi w zakresie aktywacji folii i płyt metodą wyładowań koronowych, laboratorium oferuje wykonanie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej oraz zwilżalności metodą cieczy wzorcowych.
 
Kontakt:
dr Aneta Raszkowska – Kaczor
tel. 56 650-00-44 w. 153/154
e-mail: aneta.raszkowska-kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl
 
 
Badania laboratoryjne