BADANIE PROCESU WYTWARZANIA FOLII OPAKOWANIOWYCH Z NANOKOMPOZYTU POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚCI Z MONTMORYLONITEM

Autor: JAN GOŁĘBIEWSKI
Tytuł: BADANIE PROCESU WYTWARZANIA FOLII OPAKOWANIOWYCH Z NANOKOMPOZYTU POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚCI Z MONTMORYLONITEM

Streszczenie:

Właściwości folii wytwarzanej metodą wytłaczania ze swobodnym rozdmuchiwaniem z nanokompozytu polietylenu z montmorylonitem zależą istotnie od właściwości nanokompozytu oraz warunków procesu jej wytwarzania, a w szczególności od stopnia rozdmuchiwania. Folie nanokompozytowe wytwarzane z większym stopniem rozdmuchiwania mają gorsze właściwości mechaniczne, ale zdecydowanie mniejszą przenikalność tlenu w porównaniu do folii wytwarzanych z mniejszym stopniem rozdmuchiwania. Folie wytwarzane z większym stopniem rozdmuchiwania mają także mniejszy stopień krystaliczności, natomiast różnice temperatur topnienia są małe – nie przekraczają kilku procent.

Przenikalność folii z nanokompozytu zależy od stopnia dyspersji oraz od stopnia orientacji płytek MMT względem powierzchni folii. Większy stopień rozdmuchiwania powoduje lepszą orientację eksfoliowanych płytek MMT, które wskutek dwukierunkowego rozciągania uplastycznionej folii powodowanego rozdmuchiwaniem i wyciąganiem wzdłużnym orientują się wzdłuż kierunków rozciągania, a więc równolegle względem powierzchni folii. Wyniki badań przenikalności folii potwierdzają wyjaśnienie zjawiska zmniejszania przenikalności dla gazów jako skutek wydłużonej drogi dyfuzji.

W odniesieniu do właściwości folii wytworzonej z polietylenu, próbki z nanokompozytu mają gorsze właściwości mechaniczne ale zdecydowanie mniejszą przenikalność tlenu.

Mimo znacznie mniejszej przenikalności dla tlenu folii z nanokompozytu polietylenu, przenikalność ta nadal jest duża w porównaniu np. do folii z PA. Fakt ten, w połączeniu z pogorszonymi właściwościami mechanicznymi może stanowić istotne ograniczenie w przemysłowym wdrożeniu nanokompozytowych folii z PELD jako materiału opakowaniowego.

Rodzaj nanokompozytu, jak i badane właściwości procesu wytłaczania folii, nie mają istotnego wpływu na jej swobodną energię powierzchniową. Wszystkie badane folie nanokompozytowe wymagają modyfikowania właściwości powierzchni przed drukowaniem, klejeniem lub laminowaniem.

Opublikowano: Inżynieria materiałowa 2006, 6, 154, 1350

BADANIE PROCESU WYTWARZANIA FOLII OPAKOWANIOWYCH Z NANOKOMPOZYTU POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚCI Z MONTMORYLONITEM