Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 nr. 1/NG/06/2012/I

CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONA MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH

Numer ogłoszenia: 424346 – 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: INSTYTUT BADAWCZY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONA MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej Instytutem IMPiB lub Instytutem w okresie 12 miesięcy, tj od dnia 31.12.2012 od godz.24.00 do dnia 31.12.2013 do godz 24.00 w następujących lokalizacjach: 1) w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 i w budynku administracyjno – biurowym użyteczności publicznej przy ul. Szosa Chełmińska 30 – zadanie A (Toruń) 2) w Gliwicach w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowska 50 A – zadanie B (Gliwice) 3) w Piastowie w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 – zadanie C (Piastów) 2. Zadanie A obejmuje: 1) całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, w tym: a) dozór i ochrona budynków oraz mienia na nieruchomości o powierzchni 16 660 m2 położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, na której posadowione są budynki: – laboratorium techniczne wraz z częścią biurową o pow. 1200 m2, – hala produkcyjna wyrobów w metalu z częścią wysoką administracyjno – konstrukcyjną i archiwalno biblioteczną o pow. łącznej 2500 m 2, – hala produkcyjna wyrobów z tworzyw sztucznych z częścią socjalno-biurową o pow. 800 m2, – magazyn, garaż na samochód ciężarowy i samochód osobowy, stolarnia i lakiernia o pow. łącznej 230 m2, – wiata o pow. 156 m2, b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 obejmującej w szczególności kontrolę: – ruchu osobowego, – ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, – rejestrowania wwożonych i wywożonych materiałów i surowców, a także gotowych wyrobów, urządzeń, maszyn, podzespołów, detali itp., – osób wchodzących do budynków bądź na teren Instytutu i wychodzących, a nadto: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowo – transportowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, w szczególności gości zagranicznych, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących i przychodzących firmami spedycyjnymi – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7oo do 16oo, – dokonywanie obchodów na całej posesji co najmniej raz na 2 godziny sukcesywnie przez całą dobę, – utrzymanie porządku na terenie całej posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników na całej posesji w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie kwiatów i krzewów na posesji, wypielanie rabatów kwiatowych i zieleńców w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści z posesji do kontenerów zlokalizowanych na posesji, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, dróg wewnętrznych dojazdowych, oraz parkingu – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem dostarczonym przez Instytut IMPiB. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 w Toruniu przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności: – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-administracyjnego, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych i dróg ewakuacyjnych klatki schodowe) o łącznej powierzchni 1800 m2; w tym: w budynku laboratoryjno-administracyjnym – o pow. 1200 m2 zmywanie podłóg codziennie w dni robocze oraz w budynku C: w części wysokiej pow. 400 m2 , w części przylegającej do hali (wschodnio-południowej) znajdującej się na I p. o pow. 100 m2, w części socjalnej na parterze ( łazienki, prysznice i szatnie, korytarze i pomieszczenia biurowe) o pow. ok.100 m2 – przynajmniej trzy razy w tygodniu. – zabezpieczenie sekretariatu w mydło w płynie, płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – całodobowe zabezpieczenie 12 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej standardowej jakości, białe ręczniki jednorazowego użytku, oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC i indywidualnie do pokoi – odświeżacze w formie sprayu – raz na kwartał – codzienne w dni robocze opróżnianie koszy i w razie konieczności wymiana worków na śmieci – mycia schodów i ciągów komunikacyjnych – codziennie (w dni robocze) szczególnie w budynku biurowym – sprzątanie sali konferencyjnej przed i po ewentualnych spotkaniach – codzienne oczyszczanie i zalewanie wodą (w ilości min. 2 l) istniejących kratek ściekowych w toaletach. 2) całodobowy dozór i ochronę budynku oraz mienia w budynku administracyjnym użyteczności publicznej przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu, w tym ochrona mienia i zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w budynku oraz świadczenie całodobowej usługi portierskiej obejmującej w szczególności: – wydawanie upoważnionym osobom i odbiór kluczy z instytucji mających w budynku swoje siedziby, – udzielanie informacji dot. lokalizacji instytucji mających siedziby w wieżowcu, – informowanie działu administracyjnego Instytutu IMPiB o wystąpieniu awarii urządzeń, zauważonych zagrożeniach powstania awarii, itp. – utrzymanie w czystości holu przy wejściu głównym (do windy) – całoroczne utrzymanie porządku na klatce schodowej, co najmniej 2 razy w tygodniu (obowiązkowo poniedziałki i środy) zmywanie klatki schodowej w wieżowcu od X piętra do poziomu (-2) własnym sprzętem i środkami czystości – własnym sprzętem w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników w cyklach – co dwa tygodnie, pielęgnacja krzewów poprzez ich strzyżenie i podlewanie (w razie suszy i upałów podlewanie codzienne wieczorne) traw, zieleńców i krzewów na posesji, – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do portierni, w tym m.in. mycie co najmniej jeden raz w m-cu okien na holu i w portierni, i drzwi x 2 szt. w holu budynku (wejście główne i boczne do budynku – dla osób niepełnosprawnych) z użyciem własnych środków czystości i sprzętu, – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do budynku i miejscach parkingowych polegające m.in. na wygrabianiu i zamiataniu opadających liści z drzew, – w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, parkingu w całości i posypywanie ich piaskiem z solą, dostarczonych przez Instytut IMPiB. – dokonywanie obchodów w budynku począwszy od X piętra do poziomu (-2),co najmniej raz na 2 godziny przez całą dobę. 3. Zadanie B obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50 w Gliwicach oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych, w tym: a) dozór i ochrona mienia na nieruchomości o pow. 2.137,00 m2 i posadowionego na niej budynku laboratoryjno-biurowego o pow. 2.362,40 m2 i mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Oddziału przy ul. Chorzowskiej 50 A obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu. – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7oo do 16 oo, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie letnim strzyżenie trawników, pielenie zieleńców i pielęgnacja krzewów na posesji własnym sprzętem, — w okresie jesiennym grabienie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, schodów oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, posypywanie ich piaskiem dostarczonym przez Instytut IMPiB. c) sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50 A przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności : – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-biurowego, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni 2360 m2; w tym: – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – zabezpieczenie 4 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy, odświeżacze powietrza, białe ręczniki jednorazowego użytku oraz mydło w płynie, – codzienne w dni robocze opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci. 4. Zadanie C obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Piastowie w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 w tym: a) dozór i ochrona 5 budynków zlokalizowanych na posesji o łącznej powierzchni 24.829 m2 oddziału przy ul Harcerskiej 30, na której znajduje się: – budynek biurowy – 3 000 m2 – budynek laboratoryjny – 2 550 m2 – budynek hali technologicznej – 4 200 m2 – budynek kotłowni i garażu – 550 m2 – budynek magazynowo – gospodarczy – 371 m2 a także mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie oddziału obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7oo do 1600, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie krzewów na posesji, wypielanie rabatów w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem z solą — w okresie zimowym odśnieżanie parkingu przed Instytutem. Zamawiający wymaga, aby w Oddziale służbę pełniło 3 pracowników ochrony na dobę, w tym godz. 6.00 – 20.00 – 1 pracownik ochrony, godz. 20.00- 6.00 – 2 pracowników ochrony. Szef ochrony – jeden pracownik, powinien posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, wartownik – dwóch pracowników powinno posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Zamawiający wymaga ponadto wyposażenia pracowników ochrony w paralizatory elektryczne – 2 szt., pałki wielofunkcyjne – 2 szt., kajdanki – 2 szt. Powyższe wyposażenie powinny znajdować się w zabezpieczonej kasetce na terenie Oddziału. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Oddziału Zamiejscowego w Piastowie Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące, w szczególności : – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i zewnątrz budynków – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni 6500 m2 ; w tym: – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i ręczniki jednorazowego użytku (białe) na rolce, odświeżacze powietrza oraz mydło w płynie. – całodobowe zabezpieczenie 13 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej standardowej jakości i standardowej wielkości do montowania na typowych wieszakach, białe ręczniki jednorazowego użytku w rolkach (umieszczone na typowych wieszakach), oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC, – sprzątanie 2 szatni z natryskami (damska i męska), – opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci codzienne w dni robocze – mycia schodów , holów i ciągów komunikacyjnych – codziennie ( w dni robocze) – sprzątanie sal konferencyjnych , w szczególności przed i po ewentualnych spotkaniach. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie się z obiektami, w których będą wykonywane usługi i ich planami sytuacyjnymi po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu osób uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcami. Zamawiający wymaga sprawowania dozoru nocnego (zmiany nocnej) wyłącznie przez mężczyzn. Pracownicy ochrony winni zapoznać się i przestrzegać instrukcję ruchu osobowo-towarowego w Instytucie IMPiB, jak również zapoznać się przed rozpoczęciem realizacji umowy z punktami dostawy i działania głównych zaworów: wody, CO oraz miejsc lokalizacji hydrantów p.poż na terenie poszczególnych posesji a także zapoznać się z obsługą instalacji alarmowej i p.poż w budynkach Instytutu IMPiB..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8, 98.34.11.20-2, 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, przy czym Zamawiający wymaga koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy i załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz złożonej koncesji, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł. ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy i załącznikiem nr 2 do SIWZ, oraz opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów określonych w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian §3 ust. 2 umowy – zakres i zasady dozorowania i ochrony może ulec zmianie (także rozszerzeniu) w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy, w przypadku zmiany regulaminów, planów i innych zarządzeń Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym dla właściwego zabezpieczenia obiektów i mienia. § 9 ust. 6 umowy – wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, co wymaga aneksu do umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 102..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Projekt Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu, nr umowy POIG 01-03-01-00-018/08-04 Priorytet 1. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 nr. 1/NG/06/2012/I