Kadra naukowa

dr Agnieszka Richert – Adiunkt

Dr Agnieszka Richert stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Jest pracownikiem naukowym Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Instytutu IMPiB w Toruniu. Prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie inżynierii materiałów polimerowych, a głównie w obszarze ich modyfikowania substancjami biobójczymi. Naukowo zajmuje się określaniem wpływu substancji biobójczych na […]

mgr Janusz Dzwonkowski – Asystent, Zastępca Kierownika Laboratorium Badawczego

  Mgr Janusz Dzwonkowski ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję kierownika Laboratorium Badawczego. Nadzoruje pracę zespołu badawczego w zakresie całokształtu prowadzonych prac badawczych realizowanych zarówno jako tematów własnych Instytutu jak i tematów realizowanych wspólnie z innymi jednostkami badawczymi oraz firmami z branży przetwórstwa tworzyw polimerowych. Prowadzi szkolenia tematyczne dla […]

dr Katarzyna Janczak – Asystent

  Dr Katarzyna Janczak jest pracownikiem Laboratorium Badawczego Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych IIMPiB w Toruniu. Zajmuje się analizami mikrobiologicznymi materiałów polimerowych, badaniem właściwości antybakteryjnych oraz biodegradacji. Naukowo interesuje się biodegradacją materiałów polimerowych pod wpływem mikroorganizmów pochodzących z terenów zdegradowanych antropogenicznie oraz mikroorganizmami wspomagającymi wzrost roślin energetycznych na terenach zdegradowanych przez odpady z materiałów polimerowych. Publikacje: […]

dr inż. Zbigniew Frąszczak – Adiunkt

  Dr inż. Zbigniew Frąszczak w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym -Technologicznym Politechniki Gdańskiej ze specjalnością technologia budowy maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 1998 r. w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn. Od roku 2005 jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w […]

dr inż. Krzysztof Bajer – Kierownik Zakładu Badań i Technologii Materiałów Polimerowych

Zakres prac i zainteresowań naukowych: modyfikacja tworzyw polimerowych i opracowywanie ich technologii wytłaczania,tworzywa biodegradowalne i ich biodegradacja,opracowywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu tworzyw polimerowych,ustalanie niezbędnego zakresu badań materiałów polimerowych dla potrzeb klienta. Publikacje: 1. The Influence of UV-irradiation on Polystyrene Modified by Poly(vinyl acetate), H. Kaczmarek, K. Bajer, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 417, 1-6 [485-490] (2004) […]

dr hab. Ewa Kłodzińska – Adiunkt

  Dr hab. Ewa Kłodzińska w roku 2002 ukończyła Wydział Chemiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w roku 2007 studia doktoranckie na tym samym Wydziale w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Zainteresowania naukowe dr Ewy Kłodzińskiej dotyczą wykorzystania technik separacyjnych (chromatografia, elektroforeza) w diagnostyce […]

dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu, Kierownik Zakładu Badań i Technologii Materiałów Polimerowych

Dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu, jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (rok 2006, specjalność: chemia polimerów). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2012. Prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie inżynierii materiałów polimerowych, a głównie w obszarze przetwórstwa, modyfikowania i badań ich właściwości. […]

dr inż. Andrzej Stasiek – Adiunkt

  Dr inż. Andrzej Stasiek w roku 1991 ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. Zajmuje się procesami przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz maszynami i urządzenia do przetwórstwa tworzyw polimerowych. Publikacje: Wykaz publikacji z listy filadelfijskiej 1. A. Rozpłoch, A. Stasiek, J. Dzwonkowski, J. Patyk, J. Czupryńska, „Badania krystaliczności folii polipropylenowej na podstawie widm […]

dr inż. Tomasz Żuk – Adiunkt

  Dr inż. Tomasz Żuk w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu i absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) UTP w Bydgoszczy. W 2015 roku obronił rozprawę doktorską na WIM UTP w Bydgoszczy. […]

dr Aneta Raszkowska-Kaczor – Adiunkt, Kierownik Laboratorium Badawczego

  Dr Aneta Raszkowska-Kaczor w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność – chemia polimerów). W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje w Laboratorium Badawczym Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu Instytutu IMPiB na stanowisku adiunkta. Specjalność – przetwórstwo i badanie właściwości tworzyw polimerowych. Publikacje: Publikacje […]