Zamówienia realizowane zgodnie z przepisami ustawy PZP

Przyrząd do pomiaru przepuszczalności gazów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników: Dostawa przyrządu do pomiaru przepuszczalności gazów : tlenu O2 i dwutlenku węgla CO2.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej […]

Dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników: Dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i BarwnikówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać […]