Informacja naukowo-techniczna

Toruński Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Instytutu IMPiB prowadzi działalność w zakresie informacji naukowo-technicznej, w tym:

Opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczych

Proponujemy pomoc przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz projektów dotyczących innowacji technologicznych. Projekty te służą głównie realizacji prowadzonych w Oddziale prac B+R oraz umacnianiu współpracy z przedsiębiorstwami, w tym firmami sektora MSP w zakresie prowadzonej w Oddziale działalności.
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Oddziału, analizują poziom innowacyjności przyszłych wdrożeń, wspierając w ten sposób transfer wiedzy do biznesu.
W temacie tym bezpośrednio współpracujemy m.in. z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o. o. oraz z wyspecjalizowanymi firmami consultingowymi.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Realizowana jest poprzez udostępnianie pełnych opisów nieopublikowanych zgłoszeń wynalazków i opisów patentowych podmiotom zainteresowanym współpracą z Instytutem.

Działalność biblioteczna

Podstawowym zadaniem biblioteki naukowej jest wspieranie realizowanych przez pracowników Instytutu badań naukowych i prac rozwojowych, głównie poprzez zapewnienie im dostępu do informacji o krajowych i zagranicznych osiągnięciach naukowych. Informacje te są dostępne m.in. poprzez korzystanie z posiadanych w Oddziale krajowych i zagranicznych czasopism naukowo-technicznych oraz norm, stanowiących najlepsze źródło informacji o nowościach naukowych i technicznych, głównie w obszarze procesów wytwarzania i przetwarzania tworzyw polimerowych.
Ze zbiorami biblioteki pracownicy Instytutu, studenci uczelni wyższych oraz przedstawiciele współpracujących firm mogą zapoznać się na miejscu w czytelni oraz poprzez ich czasowe wypożyczenia.
Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje zagadnienia zgodne z działalnością Instytutu IMPiB, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu, tj. z dziedzin: inżynieria materiałów polimerowych, chemia analityczna, chemia przemysłowa, mikrobiologia, budowa maszyn, fizyka i mechanika.
Realizacja celów w tym zakresie możliwa jest poprzez:
• łatwy dostęp do zasobów biblioteki,
• stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb czytelników i pojawiających się nowych możliwości technicznych,
• tworzenie kolekcji zbiorów zgodnie z profilem działalności Instytutu IMPiB, Oddział PMP w Toruniu,
• możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do najważniejszych publikacji naukowych w kraju i na świecie w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki,
• współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie (wypożyczenia międzybiblioteczne).

Kontakt:
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Jan Michalak
tel. 56 650-00-44 w.143
fax 56 650-03-33
e-mail: jan.michalak@impib.lukasiewicz.gov.pl

Działalność biblioteczna
mgr inż. Dariusz Łubkowski
tel. 56 650-00-44 w. 147
fax 56 650-03-33
e-mail: dariusz.lubkowski@impib.lukasiewicz.gov.pl

Informacja naukowo-techniczna