Instalacja gazów technicznych w budynku technicznym z laboratorium

Toruń, dn. 20.01.2014r.

  

 

Zamawiający, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników informuje o naborze ofert na zadanie pt. „Instalacja gazów technicznych w budynku technicznym z laboratorium”, które wchodzi w skład projektu „Modernizacja i przystosowanie hali do celów naukowo-badawczych” zadanie powinno być wykonane zgodnie z załączonym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przy czym Zamawiający będzie wymagał, aby instalacja wykonana była z rur stalowych odtłuszczonych, gat SS 316L (nie jak przyjęto w dokumentacji miedzianych), średnica rur Ø6. Po zakończeniu robót Zamawiający wymaga wykonania projektu powykonawczego wykonanych robót z naniesionymi zmianami. Przewidywany termin realizacji zamówienia – do dnia 31.03.2014r.

Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14 000 euro.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Hanna Gruszczyńska, nr tel. 56 659 84 22 wew. 123, mail: hannag@impib.pl. Po ustaleniu terminu możliwa jest wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego.

 

Proszę o wskazanie w ofercie proponowanej ryczałtowej ceny za wykonanie ww. robót z uwzględnieniem zmian wskazanych przez Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) zażądania od podmiotów składających ofertę referencji wykonanych zamówień podobnych do zadania wskazanego w niniejszym naborze oraz

2) unieważnienia naboru bez podania przyczyn,

3) przeprowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy obejmujących także proponowana cenę.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. M.Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń do dnia 24.01.2014r. godz. 12.00. Ofertę może być także przesłana drogą elektroniczną na adres sekretariat@impib.pl lub faksem na nr 56 650 03 33 z dopiskiem „Oferta instalacja gazów technicznych”.

 

Załączniki:

1) Projekt budowlany PDF Rzut piwnicy Rzut parteru Rozwinięcie Schemat fundamentu

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót PDF

 

Instalacja gazów technicznych w budynku technicznym z laboratorium