Jubileusz Łukasiewicz – IMPiB

Rok 2022 jest dla Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników rokiem jubileuszowym. 12 lipca 1962 roku, czyli równo 60 lat temu, zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostało Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych, które dało początek istnienia Łukasiewicz – IMPiB.

Zanim doszliśmy do kształtu w jakim Instytut funkcjonuje obecnie, jednostka przechodziła wiele zmian organizacyjnych.

Z pewnością ważną częścią naszej historii był czas, gdy obecny Łukasiewicz – IMPiB realizował swoje prace badawczo-rozwojowe, technologiczne, konstrukcyjne oraz wytwórcze, opatrując je chronionymi znakami towarowymi „Metalchem”. Utrwalone wśród części odbiorców pozytywne wyobrażenie o walorach oferowanych przez Instytut towarów i usług w postaci wytwarzanych wyrobów w wielu obszarach gospodarczych, stanowi kryterium powszechnej znajomości i pozycji znaków „Metalchem” na rynku, które to okoliczności są utożsamiane i kojarzone z nami do dziś. Ten rozdział historii datujemy od roku 1972, kiedy nazwa naszej jednostki brzmiała Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem”, później, od 1999 funkcjonowaliśmy jako Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”.

Konsolidacje z kolejnymi jednostkami naukowymi sprawiły, że powiększyliśmy swój potencjał badawczo-rozwojowy. W naszej strukturze pojawiły się m.in.: Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb (obecnie Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach) oraz Instytut Przemysłu Gumowego „STOMIL” (obecnie Centrum Elastomerów i Gumy w Piastowie), które aktualnie są nierozerwalną częścią naszej jednostki. Najnowszym ogniwem w schemacie „Historia Instytutu” jest rok 2019, kiedy to na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stał się częścią trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie i zaczął funkcjonować pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Od początku działalności zadaniem naszej jednostki była aktywność w zakresie: opracowywania nowych, innowacyjnych technologii, urządzeń, a także linii technologicznych przeznaczonych dla przemysłu chemicznego, w tym farmaceutycznego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farbiarskiego i gumowego, unowocześniania istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, działalności normalizacyjnej i certyfikacyjnej, a także bieżąca analiza postępu technicznego i rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć techniki w przemyśle krajowym i zagranicznym.

Do końca lat osiemdziesiątych był to główny nurt działalności Instytutu.

W latach dziewięćdziesiątych profil działalności Instytutu rozszerzył się o badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu inżynierii materiałowej. Wiązało się to m.in. ze zwiększeniem się palety dostępnych rodzajów tworzyw. Początkowo naszym zainteresowaniem objęte były głównie PE oraz PCV, następnie pojawił się PET, który stał się bardzo popularnym tworzywem na rynku w wyniku czego zapotrzebowanie na urządzenia do wytwarzania i przetwórstwa PET było bardzo duże. Następnie skupiliśmy się na nowych rodzajach tworzyw, w tym m.in. na tworzywach biodegradowalnych, głównie PLA. Ten trend kontynuowany jest do dziś.

W swojej obecnej strukturze Instytut składa się z trzech Centrów, których działalność uzupełnia się i czyni z nas ośrodek o charakterze interdyscyplinarnym.

W Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w Toruniu prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, których celem jest m.in. modyfikacja właściwości istniejących tworzyw oraz badania w kierunku nowych materiałów. Kontynuując swoją wieloletnią tradycję projektujemy, konstruujemy i  budujemy urządzenia oraz linie technologiczne do przetwórstwa tworzyw polimerowych. Wychodzimy także naprzeciw aktualnym potrzebom, stąd m.in. udział Łukasiewicz – IMPiB w przedsięwzięciach mających na celu walkę z pandemią Covid-19. W wyniku współpracy naszego Instytutu z dwoma innymi Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz została zaprojektowana, skonstruowana i uruchomiona linia technologiczna do wytwarzania włókniny filtracyjnej w technologii melt-blown przeznaczonej na maseczki ochronne.

Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach jest liderem prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii farb i lakierów oraz przetwórstwa i stosowania tworzyw polimerowych, zaś Centrum Elastomerów i Gumy w Piastowie realizuje prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie przetwórstwa i stosowania elastomerów oraz gumy.

Łukasiewicz – IMPIB cały czas rozszerza swój zakres badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzyw polimerowych, farb i lakierów oraz elastomerów i gumy, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców i rynku.

Jako jednostka naukowo-badawcza mamy odpowiednie zaplecze laboratoryjne i półtechniczne oraz wysoki potencjał naukowy w postaci wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej. We współpracy z przedsiębiorcami i przemysłem działamy „Od pomysłu do wdrożenia”, dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które mają wpływ na rozwój biznesu i polskiej gospodarki.

Rok 2022 to szczególny czas dla wszystkich osób tworzących przez minione 60 lat nasz Instytut, dlatego dziękujemy tym wszystkim, którzy swoją pracą, a także aktywnością naukową i badawczą przyczynili się do tego, że dziś możemy świętować tak szacowny Jubileusz. Naszą siłą zawsze byli, są i będą ludzie. Jesteśmy dumni z naszej historii i z tego, ile w tym czasie dokonaliśmy.

Jubileusz Łukasiewicz – IMPiB