Konkurs – 01.09.2010

KONKURS PONIŻEJ 14 TYS EURO

ogłoszony w dniu 1 września 2010 r.
na  wykonanie usług badawczych związanych z:
„Przeprowadzeniem badań właściwości strukturalnych wybranych kompozycji polimerowych z PLA”.
    Zamawiający: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę badawczą związaną z: „Przeprowadzeniem badań właściwości strukturalnych wybranych kompozycji polimerowych z PLA”.
    Powyższa praca wchodzi w zakres prac realizowanych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Materiały opakowaniowe nowej generacji
    z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu”, nr umowy POIG 01-03-01-00-018/08-01. Priorytet 1. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
    Termin wykonania badań: 17.09.2010 r. – 28.09.2010 r.
    Podstawą obioru pracy będą wyniki badań przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę, oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
    Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi badawczej powinno obejmować także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
    Termin płatności: 14 dni, protokolarnym odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy.
    Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe z wykonanej usługi badawczej na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
        utrwalanie,
        zwielokrotnienie techniką cyfrową, drukiem,
        wyświetlanie,
        rozpowszechnianie online,
        upowszechnianie w audycjach,
        odtwarzanie,
        nadawanie w telewizji,
        publikacja w czasopismach naukowo – technicznych.
    Przeniesienie praw autorskich do dzieła nastąpi w dniu jego przejęcia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru.

HARMONOGRAM PRAC BADAWCZYCH
Lp.
Nazwa zadania badawczego
Kwota brutto
Analiza literatury, w tym:
– Badania literaturowe dotyczące istniejących biodegradowalnych kompozycji polimerowych o polepszonych właściwościach antystatycznych.
Przygotowanie biodegradowalnych kompozycji polimerowych napełniacz / osnowa polimerowa dla wybranych rodzajów kompozycji polimerowych.
Przeprowadzenie badań strukturalnych biodegradowalnych kompozycji polimerowych.
Analiza i interpretacja wyników badań.
Sprawozdanie z przeprowadzonych badań.
RAZEM  BRUTTO
Opublikowano 01.09.2010 r.

Konkurs – 01.09.2010