Ogłoszenie nr 115591 – 2013 o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86827-2013 z dnia 2013-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
Przedmiotem zamówienia jest MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA 50 A obejmująca wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w sposób zapewniający jej pełną…
Termin składania ofert: 2013-06-07


Toruń: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA 50 A
Numer ogłoszenia: 115591 – 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86827 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA 50 A.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA 50 A obejmująca wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w sposób zapewniający jej pełną funkcjonalność, na którą składają się m.in.: a) demontaż rozdzielnic, b) demontaż osprzętu, c) demontaż opraw oświetleniowych, d) demontaż kabli, korytek, rurek oraz uchwytów, e) montaż nowych tablic rozdzielczych ( wg projektu budowlanego i STWiOR), f) wykonanie nowej instalacji elektrycznej, g) wymiana starych opraw oświetleniowych wraz z całym oprzyrządowaniem i osprzętem na nowe ( na oprawy rastrowe), h) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, i) wykonanie instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, j) dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, k) sprawdzenie i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z odgromową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.57.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy BUD – SPORT JAN KLUPŚ, ul. Brzozowa 85/2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84697,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 80328,47
  • Oferta z najniższą ceną: 80328,47 / Oferta z najwyższą ceną: 80328,47
  • Waluta: PLN.
Ogłoszenie nr 115591 – 2013 o udzieleniu zamówienia