CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONĘ MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH

Toruń: CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONĘ MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH

Numer ogłoszenia: 231769 – 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONĘ MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej Instytutem IMPiB lub Instytutem w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 31.12.2013 r. od godz. 24.00 do dnia 31.12.2014 r. do godz. 24.00 w następujących lokalizacjach: 1) w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 i w budynku administracyjno – biurowym użyteczności publicznej przy ul. Szosa Chełmińska 30 – zadanie A (Toruń) 2) w Gliwicach w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowska 50 A – zadanie B (Gliwice) 3) w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 – zadanie C (Piastów) 2. Zadanie A obejmuje: 1) całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, w tym: a) dozór i ochrona budynków oraz mienia na nieruchomości o powierzchni 16 660 m2 położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, na której posadowione są budynki: – laboratorium techniczne wraz z częścią biurową o pow. 1200 m2, – hala produkcyjna wyrobów w metalu z częścią wysoką administracyjno – konstrukcyjną i archiwalno biblioteczną o pow. łącznej 2500 m 2, – hala produkcyjna wyrobów z tworzyw sztucznych z częścią socjalno-biurową o pow. 800 m2, – magazyn, garaż na samochód ciężarowy i samochód osobowy, stolarnia i lakiernia o pow. łącznej 230 m2, – wiata o pow. 156 m2, b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 obejmującej w szczególności kontrolę: – ruchu osobowego, – ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, – rejestrowania wwożonych i wywożonych materiałów i surowców, a także gotowych wyrobów, urządzeń, maszyn, podzespołów, detali itp., – osób wchodzących do budynków bądź na teren Instytutu i wychodzących, a nadto: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowo – transportowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, w szczególności gości zagranicznych, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących i przychodzących firmami spedycyjnymi – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.oo, – dokonywanie obchodów na całej posesji co najmniej raz na 2 godziny sukcesywnie przez całą dobę, – utrzymanie porządku na terenie całej posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników na całej posesji w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie kwiatów i krzewów na posesji, wypielanie rabatów kwiatowych i zieleńców w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści z posesji do kontenerów zlokalizowanych na posesji, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, dróg wewnętrznych dojazdowych, oraz parkingu – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem dostarczonym przez Instytut. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 w Toruniu przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności: – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-administracyjnego, oraz w budynku C, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni podłóg – 1800 m2 ( podłogi, drogi ewakuacyjne) oraz stoły , biurka i parapety; w tym: – w budynku laboratoryjno-administracyjnym – o łącznej powierzchni podłóg 1200 m2 codzienne zmywanie powierzchni podłogowych z płytek ceramicznych holi i korytarzy a także pomieszczeń socjalno-bytowych (WC i łazienek), klatki schodowej prowadzącej z parteru do I i II piętra budynku) i odkurzanie podłóg z wykładziny dywanowej w pokojach co najmniej raz w tygodniu – w dni robocze w godzinach od 7.oo do 16.oo, oraz w budynku C: łączna powierzchnia 960m2, w tym laboratorium – 330m2, bibliotek – 150m2, archiwum – 802, część wysoka od I do IV piętra łącznie 400m2 wraz z kuchniami, WC i holami – przynajmniej trzy razy w tygodniu w dni robocze w godzinach od 7.oo do 16.oo – zabezpieczenie sekretariatu w mydło w płynie, płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – całodobowe zabezpieczenie 12 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej średniej jakości (ilość warstw nie ma znaczenia), białe ręczniki jednorazowego użytku co najmniej średniej jakości, oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC – codzienne w dni robocze w godzinach od 7oo do 16oo opróżnianie koszy i w razie konieczności wymiana worków na śmieci – mycia schodów i ciągów komunikacyjnych – codziennie (w dni robocze) szczególnie w budynku biurowym – sprzątanie sali konferencyjnej przed i po ewentualnych spotkaniach – codzienne oczyszczanie i zalewanie wodą (w ilości min. 2 l) istniejących kratek ściekowych w toaletach. 2) całodobowy dozór i ochronę mienia w budynku administracyjnym użyteczności publicznej położonym na nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu (budynek o powierzchni użytkowej 2200 m2 posadowiony na działce o powierzchni 2223 m2 ), w tym zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w budynku oraz świadczenie całodobowej usługi portierskiej obejmującej w szczególności: – wydawanie upoważnionym osobom i odbiór kluczy z instytucji mających w budynku swoje siedziby, – udzielanie informacji dot. lokalizacji instytucji mających siedziby w wieżowcu, – informowanie działu administracyjnego Instytutu IMPiB o wystąpieniu awarii urządzeń, zauważonych zagrożeniach powstania awarii, itp. – utrzymanie w czystości holu przy wejściu głównym (do windy) – całoroczne utrzymanie porządku na klatce schodowej, co najmniej 2 razy w tygodniu zmywanie klatki schodowej w wieżowcu prowadzącej z piwnicy do X piętra własnym sprzętem i środkami czystości (Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni klatki schodowej i holu) – w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników własnym sprzętem w cyklach – co dwa tygodnie, pielęgnacja krzewów poprzez ich strzyżenie i podlewanie (w razie suszy i upałów podlewanie codzienne wieczorne) traw, zieleńców i krzewów na posesji (Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni poszczególnych rodzajów zieleńców), – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do portierni, w tym m.in. mycie co najmniej jeden raz w m-cu okien na holu i w portierni oraz drzwi x 2 szt. w holu budynku (wejście główne i boczne do budynku – dla osób niepełnosprawnych) z użyciem własnych środków czystości i sprzętu, – całoroczne utrzymanie porządku na terenie przylegającym do budynku i miejscach parkingowych polegające m.in. na wygrabianiu i zamiataniu opadających liści z drzew, – w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, parkingu w całości i posypywanie ich piaskiem z solą, dostarczonych przez Instytut IMPiB. – dokonywanie obchodów w budynku począwszy od X piętra do poziomu (-2),co najmniej raz na 2 godziny przez całą dobę. 3. Zadanie B obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia w budynku administracyjno – laboratoryjnym położonym na nieruchomości Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50 w Gliwicach oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych, w tym: a) dozór i ochrona mienia na nieruchomości ( budynek laboratoryjno-biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 2.362,40 m2 posadowiony na działce o powierzchni 2.137,00 m2 ) i mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie Oddziału przy ul. Chorzowskiej 50 A obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu. – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.oo, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie letnim strzyżenie trawników, pielenie zieleńców i pielęgnacja krzewów na posesji własnym sprzętem, — w okresie jesiennym grabienie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników, schodów oraz dróg wewnętrznych dojazdowych, posypywanie ich piaskiem dostarczonym przez Instytut IMPiB. c) sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej 50 A przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące w szczególności : – co najmniej 2 razy w roku mycie okien o łącznej powierzchnia ok. 260 m2 wewnątrz i na zewnątrz budynku laboratoryjno-biurowego, – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych ( w tym biurka, stoły i parapety) w tym podłóg o łącznej powierzchni ok. 2360 m2; – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i białe ręczniki jednorazowego użytku, – zabezpieczenie 4 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy co najmniej średniej jakości, bez względu na ilość warstw, odświeżacze powietrza, białe ręczniki jednorazowego użytku oraz mydło w płynie, – codzienne w dni robocze w godz od 7.oo-16.oo opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci. 4. Zadanie C obejmuje: całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 w tym: a) dozór i ochrona 5 budynków zlokalizowanych na działce o łącznej powierzchni 24.829 m2 oddziału przy ul Harcerskiej 30, na której posadowione są: – budynek biurowy – 3 000 m2 – budynek laboratoryjny – 2 550 m2 – budynek hali technologicznej – 4 200 m2 – budynek kotłowni i garażu – 550 m2 – budynek magazynowo – gospodarczy – 371 m2 a także mienia znajdującego się na terenie Oddziału. b) w zakresie dozoru i ochrony mienia świadczenie całodobowej usługi portierskiej w siedzibie oddziału obejmującej w szczególności: – prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, – prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, – prowadzenie ewidencji przebywania gości na terenie Instytutu, – obsługa centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo do 16.00, – utrzymanie porządku na terenie posesji w tym: — w okresie wiosenno- letnim, systematyczne strzyżenie trawników w cyklach – co dwa tygodnie własnym sprzętem, i pielęgnacja krzewów poprzez profesjonalne strzyżenie żywopłotów i podlewanie krzewów na posesji, wypielanie rabatów w cyklach dwu-tygodniowych. — w okresie jesiennym grabienie i usuwanie liści, — w okresie zimowym odśnieżanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych – umożliwiające poruszanie się osób i pojazdów na terenie posesji, posypywanie przejść i chodników oraz dróg wewnętrznych dojazdowych piaskiem z solą — w okresie zimowym odśnieżanie parkingu przed Instytutem. Czynności ochronne powinien sprawować patrol co najmniej 2 razy w ciągu doby w godzinach 16.oo do 7.oo i każdorazowo na wezwanie pracownika ochrony przy zapewnieniu możliwość przybycia patrolu w ciągu 15 minut od wezwania. Pomiędzy pracownikiem ochrony, a patrolem interwencyjnym musi być zapewniona przez Wykonawcę możliwość natychmiastowej niezawodnej łączności. c) sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Oddziału w Piastowie Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 przy użyciu własnych środków czystości oraz własnego sprzętu i urządzeń obejmujące, w szczególności: – co najmniej 2 razy w roku mycie okien wewnątrz i zewnątrz budynków – utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni poziomych o łącznej powierzchni 6500 m2 ; w tym: – zabezpieczenie sekretariatu w płyn do naczyń i ręczniki jednorazowego użytku (białe) na rolce, odświeżacze powietrza oraz mydło w płynie. – całodobowe zabezpieczenie 13 łazienek wraz z WC w biały papier toaletowy (biały) co najmniej standardowej jakości i standardowej wielkości do montowania na typowych wieszakach, białe ręczniki jednorazowego użytku w rolkach ( umieszczone na typowych wieszakach), oraz mydło w płynie do pojemników zlokalizowanych w łazienkach; odświeżacze w formie stałej do WC, – sprzątanie 2 szatni z natryskami (damska i męska), – opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na śmieci codzienne w dni robocze – mycia schodów , holów i ciągów komunikacyjnych – codziennie ( w dni robocze) – sprzątanie sal konferencyjnych, w szczególności przed i po ewentualnych spotkaniach. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie się z obiektami, w których będą wykonywane usługi i ich planami sytuacyjnymi po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu osób uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcami. Zamawiający wymaga sprawowania dozoru nocnego (zmiany nocnej) wyłącznie przez mężczyzn. Pracownicy ochrony winni zapoznać się i przestrzegać instrukcję ruchu osobowo-towarowego w Instytucie IMPiB, jak również zapoznać się przed rozpoczęciem realizacji umowy z punktami dostawy i działania głównych zaworów: wody, CO oraz miejsc lokalizacji hydrantów p.poż na terenie poszczególnych posesji a także zapoznać się z obsługą instalacji alarmowej i p.poż w budynkach Instytutu IMPiB.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8, 98.34.11.20-2, 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, przy czym Zamawiający wymaga koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy i załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz złożonej koncesji, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy i załącznikiem nr 2 do SIWZ, oraz opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§3 ust.2 – Zakres i zasady dozorowania i ochrony może ulec zmianie (także rozszerzeniu) w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy, w przypadku zmiany regulaminów, planów i innych zarządzeń Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym dla właściwego zabezpieczenia obiektów i mienia.

§ 9 ust. 6 – Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, co wymaga aneksu do umowy.

§ 11 ust. 1 – Termin realizacji umowy może ulec zmianie, co wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy, jeżeli będzie to konieczne dla zachowania okresu obowiązywania umowy przez okres 12 miesięcy

§ 11 ust. 6 – Strony przewidują możliwość zmiany umowy jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego jej wykonania, w związku ze zmianą przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 110.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Instytutu IMPiB w Toruniu

dr n.t. Józef Richert

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

CAŁODOBOWY DOZÓR I OCHRONĘ MIENIA ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNO – BIUROWYCH