Normalizacja wyrobów

Każda maszyna wprowadzana do eksploatacji powinna spełniać określone wymagania bezpieczeństwa. Maszyny, których konstrukcja jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi dyrektywami nowego podejścia Wspólnoty Europejskiej, spełniają te wymagania i mogą być wprowadzane do użytku. W dyrektywie, wymagania techniczne podane są w sposób bardzo ogólny, ponieważ dotyczy ona różnych rodzajów maszyn. Istnieją natomiast normy zharmonizowane z daną dyrektywą, które w sposób szczegółowy opisują zasadnicze wymagania dla poszczególnych rodzajów maszyn lub grup maszyn. W celu osiągnięcia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej jest zastosowanie istniejącej normy zharmonizowanej. Za zgodność z wymaganiami odpowiada przede wszystkim wytwórca maszyny. Dotyczy to także wyposażenia wymiennego modyfikującego funkcję maszyny oraz elementów dotyczących bezpieczeństwa, które są z maszyną zintegrowane. Jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zajmujemy się działalnością normalizacyjną wyrobów.
Łukasiewicz – IMPiB w Toruniu w ramach działalności normalizacyjnej prowadzi sekretariat Komitetu Technicznego (KT) nr 240 ds. Maszyn i Urządzeń do przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych. KT 240 obejmuje tematyką maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych, w tym m.in.:
 • wytłaczarek i urządzeń współpracujących
 • urządzeń do przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych
 • wtryskarek
  • mieszarek
  • pras specjalnych
  • oprzyrządowania i technologii związanej z powyższymi urządzeniami.
Tematyka, którą zajmuje się KT 240 dotyczy przede wszystkim wymagań bezpieczeństwa jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych. Ze względu na specyficzne warunki przetwórstwa tej grupy materiałów, czyli wysoką temperaturę, napięcie elektryczne, ciśnienia czy dużo gabarytowe skomplikowane urządzenia, zachowanie bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Obszar tematyczny KT 240 skierowany jest przede wszystkim do wytwórców wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych oraz ich oprzyrządowania i urządzeń pomocniczych:
 • producenci wytłaczarek i linii wytłaczarskich
 • producenci wtryskarek
 • producenci maszyn do termoformowania
 • producenci form, urządzeń pomocniczych i podzespołów
 • producenci maszyn i wyposażenia do wyrobu i recyklingu tworzyw sztucznych oraz w mniejszym stopniu
 • użytkownicy powyższych maszyn

Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, w ramach działalności normalizacyjnej prowadzi sekretariaty trzech Komitetów Technicznych (KT) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • Sekretariat KT nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych: normami systemowymi dotyczącymi wszystkich dziedzin zastosowań rur z tworzyw sztucznych, takich jak: instalacje drenarskie, kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe i przemysłowe oraz na metody badań.
 • Sekretariat KT nr 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych: zagadnieniami dotyczącymi przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych i półproduktów, w tym właściwości i metod badań, materiałów porowatych, wzmocnionych i taśm samoprzylepnych.
 • Sekretariat KT nr 175 ds. Farb i Lakierów: zagadnieniami dotyczącymi farb, lakierów i produktów oraz surowcami do farb i lakierów (z wyłączeniem pigmentów i wypełniaczy). Ponadto terminologią, klasyfikacją, wymaganiami i metodami badań oraz przygotowaniem podłoży stalowych przed nakładaniem farb i produktów podobnych.

W ramach działalności normalizacyjnej Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach:

 • udziela pomocy metodycznej i merytorycznej w zakresie normalizacji
 • udziela informacji i konsultacji normalizacyjnej zainteresowanym jednostkom
 • opiniuje krajowe i europejskie dokumenty normalizacyjne
 • opracowuje projekty Polskich Norm, zmiany i poprawki do PN