Ogłoszenie 130856-2013 o wyborze oferty

NK/2/NG/02/2013 /I                                                    Toruń, 06.05.2013 r.

  

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty MODERNIZACJĘ I PRZEBUDOWĘ LABORATORIÓW

ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH”

Numer ogłoszenia: 130856 – 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-

Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na MODERNIZACJĘ I PRZEBUDOWĘ LABORATORIÓW

ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH”

dokonano wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy

„ BUD – SPORT”

JAN KLUPŚ

ul. Brzozowa 85/2

44-100 Gliwice

Wartość oferty brutto: 372 000,00  zł

Oferta otrzymała 100 punktów

 

Na mocy art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczony został z postępowania Wykonawca:

LTL Sp. z o.o. ul. Łańcuckiego 10 A, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

Wartość oferty brutto: 338 250,00  zł

Ogłoszenie 130856-2013 o wyborze oferty