Ogłoszenie 8128-2013 o wyborze oferty

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 (obręb kolej).

Numer ogłoszenia: 8128-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 r.

Numer zmiany ogłoszenia: 27874-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 r.

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 (obręb kolej).

dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

PS-INVEST Piotr Skowronek

ul. Siemianowicka 98

41-902 BYTOM

Wartość oferty brutto:

67 444,29 zł

Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena (cena 100%)

Pozostałe oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:

1. Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko-Zdrój

wartość oferty 99320,26zł

Oferta otrzymała 68 punktów

2. P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 20, 42-283 Boronów

wartość oferty 106 572,49 zł

Oferta otrzymała 63 punkty

3. BOBTECH Budownictwo Ogrodzenia Bruki Sp. z o.o., ul. Opolska 8, 44-100 GLIWICE

wartość oferty 109 810,03 zł

Oferta otrzymała 61 punktów

Oferty nie podlegające ocenie z powodu wykluczenia wykonawców:

1) ART. Maciej Skowronek ul. Powstańców 18, 41-204 Sosnowiec,

2) Firma „BRUK KOMPLEX” Łukasz Sitek, ul. Niwska 27 B, 42-283 Boronów

 

Toruń dnia 15.02.2013 r.

 

Ogłoszenie 8128-2013 o wyborze oferty