Ogłoszenie – Kierownika Zakładu Badawczo-Doświadczalnego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Oddziale Toruńskim. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
•    wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie zarządzania procesami,
•    predyspozycje do zarządzania i organizowania pracy w Zakładzie,
•     znajomość co najmniej jednego języka obcego w zakresie komunikatywnym – preferowany j. angielski
ocenione na podstawie przedstawionej Komisji Konkursowej koncepcji pracy na stanowisku Kierownika Zakładu.
Oferty z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe należy składać lub przesyłać do sekretariatu Instytutu: ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 TORUŃ, do dnia 11 czerwca  2012r. z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Kierownika zakładu”. Pozostałe informacje na stronie internetowej Instytutu: www.impib.pl.

Wymagania fakultatywne:
1)    doświadczenie w zakresie zarządzania procesami,
2)    umiejętność prowadzenia negocjacji;
3)    korzystanie z pełni praw publicznych;
4)    niekaralność;
5)    znajomość podstaw prawnych funkcjonowania instytutów badawczych.

Oferta kandydata na Kierownika Zakładu w Oddziale w Toruniu, powinna zawierać w szczególności:
1.    Kwestionariusz osobowy z fotografią.
2.    Życiorys i list motywacyjny.
3.    Kopię dowodu osobistego.
4.    Kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających informacje o przebiegu pracy zawodowej.
6.    Kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia.  
7.    Koncepcję pracy na stanowisku Kierownika Zakładu.
8.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9.    Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
10.    Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub jej zaprzestaniu, z chwilą powołana na funkcję Kierownika Zakładu w Oddziale w Toruniu w zakresie budowy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
11.    Oświadczenie o rezygnacji z wykonywanej działalności lub pracy (odnosi się do kandydatów pozostających w stosunku pracy z innym pracodawcą niż jednostka, w której przeprowadzany jest konkurs).
12.    Zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia lub działalności bez zgody Dyrektora Instytutu ani wykonywania czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska – z chwilą zatrudnienia w Instytucie.
13.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę (radca prawny, adwokat lub notariusz).

OPIS STANOWISKA

1)    Planowanie, organizowanie i koordynowanie, a także nadzorowanie działalności badawczej, doświadczalnej, wdrożeniowej i usługowej realizowanej przez podległe komórki organizacyjne w zakresie merytorycznego działania Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Urządzeń do Przetwórstwa tworzyw Sztucznych,
2)    Ustawiczne poszukiwanie źródeł finansowania prac badawczych, rozwojowych i usługowych, a także  przygotowywanie ofert handlowych, sporządzanie wycen na potrzeby tych ofert,
3)     Nadzór nad jakością, terminowością oraz ponoszonymi kosztami realizowanych kontraktów,
4)    Wdrażanie wyników wykonywanych prac badawczych.

Funkcja: Kierownik Zakładu    

Podporządkowanie: DYREKTOROWI  ODDZIAŁU  W TORUNIU

Ogłoszenie – Kierownika Zakładu Badawczo-Doświadczalnego