Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 3484-2013 z dnia 2013-01-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
Drukowanie, w tym skład dwumiesięcznika naukowo-technicznego Farby i Lakiery, ISSN 1230-3321, dwumiesięcznika naukowo-technicznego Przetwórstwo Tworzyw, ISNN 1429-0472, kwartalnika Elastomery, ISSN 1427-3519 przez okres 36 miesięcy od dnia…
Termin składania ofert: 2013-01-11


Toruń: DRUKOWANIE CZASOPISM WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW: Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw,Elastomery
Numer ogłoszenia: 41876 – 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3484 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DRUKOWANIE CZASOPIS WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW: Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw,Elastomery.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Drukowanie, w tym skład dwumiesięcznika naukowo-technicznego Farby i Lakiery ISSN 1230-3321, dwumiesięcznika naukowo-technicznego Przetwórstwo Tworzyw ISNN 1429-0472, kwartalnika Elastomery ISSN 1427-3519 przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowa specyfikacja podstawowych warunków technicznych oraz zakres usługi zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę próbek (wzorów referencyjnych) czasopism składanych i drukowanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.20.00-2, 79.81.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Warszawie Oddział w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 25, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187351,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 225090,00
  • Oferta z najniższą ceną: 225090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 225090,00
  • Waluta: PLN.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia