Ogłoszenie nr 8128-2013 z dnia 2013-01-07 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 8128-2013 z dnia 2013-01-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej, ul. Grażyny,…
Termin składania ofert: 2013-01-22


Toruń: modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 (obręb kolej).
Numer ogłoszenia: 75134 – 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8128 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 (obręb kolej)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej, ul. Grażyny, obejmujące w szczególności: rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego, rozebranie krawężników, odwodnienie, osłony kabli, ułożenie kostki . Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, w tym: 1) Projekt budowlany modernizacji utwardzenia przy budynku Instytutu, Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A, 2) Specyfikacja techniczna – projekt wykonawczy utwardzenia przy budynku Instytutu, Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A, 3) Projekt budowlany zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 ( obręb Kolej), 4) Specyfikacja techniczna – projekt wykonawczy zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 ( obręb Kolej), 5) Decyzja nr 611/2012 r. z dnia 29 maja 2012 r. Prezydenta m. Gliwice zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, 6) Pismo Zarządu Dróg Publicznych w Gliwicach z dnia 03.08.2011 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.20-6, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PS-INVEST Piotr Skowronek, ul. Siemianowicka 98, 41-902 BYTOM, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140320,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67444,29
  • Oferta z najniższą ceną: 67444,29 / Oferta z najwyższą ceną: 109810,03
  • Waluta: PLN.
Ogłoszenie nr 8128-2013 z dnia 2013-01-07 r.