Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/NG/07/2012/I

Toruń: dostawa Urządzenia do badania zmian zachodzących w tworzywie pod wpływem dostarczonego ciepła (DSC)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 431110 – 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa Urządzenia do badania zmian zachodzących w tworzywie pod wpływem dostarczonego ciepła (DSC).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 urządzenia do badania zmian zachodzących w tworzywie pod wpływem dostarczonego ciepła (DSC) wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9, 38.41.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Mettler Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157597,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    Cena wybranej oferty: 199998,00
  Oferta z najniższą ceną: 199998,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199998,00
 Waluta: PLN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/NG/07/2012/I