Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr postępowania 6/ZP-D/TA/2018

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników: Zakup energii elektrycznej na 2019 rok.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 603684-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Krajowy numer identyfikacyjny 000044569, ul. ul. M. Skłodowskiej – Curie  55, 87-100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6598422 wew. 123, 56 6598422 wew. 124, e-mail d.lach@impib.pl, m.rydz@impib.pl, faks 56 6500333. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.impib.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup energii elektrycznej na 2019 rok.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

6/ZP-D/TA/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru w Toruniu i Gliwicach, należących do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 131279.57 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: magda.polkowska@tauron.pl 
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60 
Kod pocztowy: 34-417 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 236726.57 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232806.84 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265706.95 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr postępowania 6/ZP-D/TA/2018