OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Numer ogłoszenia: 306066 – 2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 286662-2015 z dnia 2015-10-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
Drukowanie, w tym skład dwumiesięcznika naukowo-technicznego Farby i Lakiery ISSN 1230-3321, dwumiesięcznika naukowo-technicznego Przetwórstwo Tworzyw ISNN 1429-0472, kwartalnika Elastomery ISSN 1427-3519 przez okres 36 miesięcy od dnia…
Termin składania ofert: 2015-11-06

Toruń: DRUKOWANIE CZASOPISM WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW: Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw, Elastomery
Numer ogłoszenia: 306066 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286662 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DRUKOWANIE CZASOPISM WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW: Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw, Elastomery.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Drukowanie, w tym skład dwumiesięcznika naukowo-technicznego Farby i Lakiery ISSN 1230-3321, dwumiesięcznika naukowo-technicznego Przetwórstwo Tworzyw ISNN 1429-0472, kwartalnika Elastomery ISSN 1427-3519 przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowa specyfikacja podstawowych warunków technicznych oraz zakres usługi zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Warszawie Oddział w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 25, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183447,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 190079,28

  • Oferta z najniższą ceną: 190079,28 / Oferta z najwyższą ceną: 190079,28

  • Waluta: PLN .

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Numer ogłoszenia: 306066 – 2015