Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Numer ogłoszenia: 79206 – 2016;

Toruń: całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Numer ogłoszenia: 79206 – 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w okresie od dnia 07.04.2016 r. od godz. 24.00 do dnia 31.08.2016 r. do godz. 24.00 w następujących lokalizacjach: 1w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, zadanie A,2 w Toruniu w budynku administracyjno – biurowym użyteczności publicznej przy ul. Szosa Chełmińska 30 – zadanie A1, 3 w Gliwicach w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowska 50 A – zadanie B, 4 w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 – zadanie C..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8, 98.34.11.20-2, 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
zastrzeżone, zastrzeżone, zastrzeżone, kraj/woj. .

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 205742,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 263034,00

Oferta z najniższą ceną: 263034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 263034,00

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zastosowano tryb zamówienia publicznego z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia ( rozwiązanie w trybie natychmiastowym dotychczasowej umowy na dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno-biurowych w Instytucie).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Numer ogłoszenia: 79206 – 2016;