Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 508836-2012 z dnia 2012-12-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57. 2.Zakres robót obejmuje m.in.: Wyposażenie pól w rozdzielni SN-15kV, Ułożenie linii…
Termin składania ofert: 2013-01-02


Toruń: modernizacja i przebudowa zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57.
Numer ogłoszenia: 29856 – 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 508836 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja i przebudowa zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja i przebudowa zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57. 2.Zakres robót obejmuje m.in.: Wyposażenie pól w rozdzielni SN-15kV, Ułożenie linii kablowej w rozdzielni SN-15kV, Zabudowę pomiarowych przekładników prądowych i napięciowych, Zabudowę pośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej, Dobudowę 6 polowej rozdzielnicy nn-0,4kV, Przełożenie kabli nn z istniejącej do projektowanej rozdzielnicy nn. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja: Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 10 do SIWZ – Warunki przyłączenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.73.00-5, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ELEKTROBUD – Grudziądz Sp. z o.o., Ul. Gierymskiego 27, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97152,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 60143,19
  • Oferta z najniższą ceną: 60143,19 / Oferta z najwyższą ceną: 79248,90
  • Waluta: PLN.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia