Ogłoszenie o zamówieniu 5/NG/04/2012/I z dn 07.05.2012r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.impib.pl

Toruń: Modernizacja i przebudowa III pietra w budynku technologiczno-biurowym Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
Numer ogłoszenia: 142840 – 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa III pietra w budynku technologiczno-biurowym Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja korytarza, pomieszczeń biurowych i sanitariatów na trzecim piętrze trzypiętrowego budynku biurowego na terenie Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie ul. Harcerska 30, obejmująca w szczególności: wymianę i naprawę podłóg, posadzki, postawienie ścianek działowych, wykonanie gładzi wewnętrznej, malowanie, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej, wykonanie sufitów podwieszanych, wymianę instalacji wod-kan. i c.o. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja: Załącznik nr 8 – Projekt budowlany – Przebudowy i modernizacji III piętra Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty budowlane i instalacje sanitarne Załącznik nr 12 – Projekt budowlany – Instalacje elektryczne Załącznik nr 13 – Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacja elektryczna Zamawiający udostępnia przedmiary robót stanowiące załączniki nr 10, 11 i 14 do SIWZ, które wykonawcy powinni uwzględnić przy określeniu zakresu robót i którym mogą posiłkować się przy ustaleniu oferowanej ceny ryczałtowej. Pominięcie przez Zamawiającego w udostępnionych przedmiarach robót koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą dokumentacją nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania za ustaloną cenę ryczałtową. 3. Roboty budowlane realizowane będą w budynku czynnym tzn. w budynku w którym będzie odbywała się praca biurowa i laboratoryjna. 4. Wymagana gwarancja wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 5. Ilekroć w niniejszej SIWZ , w tym w dokumentacji wskazanej w ust. 2 przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 6. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia wskazuje tym samym parametry techniczne i jakościowe wymaganego materiału. Materiały równoważne to artykuły porównywalne jakościowo, charakteryzujące się takimi samymi lub lepszymi parametrami i właściwościami. 7. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Oddziału w Piastowie ul. Harcerska 30 w obecności osób upoważnionych przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu przeprowadzenia wizji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 .p.z.p.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane o podobnym zakresie do określonego przez Zamawiającego o wartości każdej nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złoty) brutto. Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu robót budowlanych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że co najmniej trzy roboty wymagane przez Zamawiającego zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować niżej wymienionymi osobami: – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz przedstawi informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanej osoby niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 300 000,00 zł( słownie: trzysta tysięcy złotych). Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia /niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIIb ust. 2 pkt 2) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy; 2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z §6 ust. 2 umowy strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu rozpoczęcia lub zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa na podstawie pisemnego aneksu do umowy w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) nie przekazania w terminie wynikającym z ust.1 pkt 1 placu budowy 3) wystąpienie robót dodatkowych koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 4) występowanie stanów pogodowych uniemożliwiających wykonanie lub rozpoczęcie realizacji umowy w terminie określonym w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat, pokój 107.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

SIWZ

Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 10a

Załącznik nr 10b

Załącznik nr 10c

Załącznik nr 10d

Załącznik nr 10e

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12a

Załącznik nr 12b

Załącznik nr 12c

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu 5/NG/04/2012/I z dn 07.05.2012r.