OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/NG/1/2014/I z dn. 26.05.2014r.

Toruń: Dostawa i montaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego korpusu aparatury badawczej do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych wraz z oprzyrządowaniem

Numer ogłoszenia: 112787 – 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego korpusu aparatury badawczej do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych wraz z oprzyrządowaniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż korpusu aparatury badawczej do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych wraz z oprzyrządowaniem obejmującym w szczególności: – siłowniki (klinowy, prasowania wstępnego, pomocniczy) – system mocowania form wraz z tarczą do mocowania, – zawieszenie mocowania płyt indukcyjnych wykonanej na podstawie specyfikacji urządzenia oraz dokumentacji konstrukcyjnej przekazanej wybranym Wykonawcom po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności informacji przekazanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności dotyczących udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów konstrukcyjnych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2, 51.54.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy prasy hydraulicznej o nacisku powyżej 1000kN lub korpusu do prasy hydraulicznej o nacisku powyżej 1000kN wraz z oprzyrządowaniem obejmującym co najmniej siłownik klinowy, o wartości każdej prasy lub korpusu z oprzyrządowaniem nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2, oraz wykazu dostaw zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 wraz z dowodami określającymi, że co najmniej trzy dostawy wymagane przez Zamawiającego zostały wykonane należycie, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować parkiem maszynowym wyposażonym co najmniej w: – frezarkę lub wiertarko-frezarkę o stole roboczym nie mniejszym niż 1100x900mm i masie mocowanego przedmiotu min. 1000kg, sterowanie numeryczne zapewniające osiąganie dokładności pozycjonowania do min. 0,05mm, zapewniające uzyskanie dokładności wymiarowych do minimum 0,05mm, – tokarkę i szlifierkę o długości mocowania przedmiotu min. 1750mm i średnicy min 150mm zapewniające uzyskanie dokładności wymiarowych do min. 0,05mm oraz tolerancje kształtu prostoliniowości i walcowości min. 0,03mm Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2, oraz opisu urządzeń jakimi Wykonawca dysponować będzie podczas realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować co najmniej niżej wymienionymi osobami: – spawaczem z uprawnieniami (kwalifikacjami spawalniczymi zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)), z doświadczeniem na stanowisku spawacza min. 3 lata, – operatorem wytaczarki, z doświadczeniem w pracy na danym stanowisku min. 3 lata, – operatorem frezarki z doświadczeniem w pracy na danym stanowisku min. 3 lata, – operatorem tokarki z doświadczeniem w pracy na danym stanowisku min. 3 lata, – osobą z wyższym technicznym wykształceniem w zakresie budowy maszyn z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie budowy pras hydraulicznych Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2, oraz wykazu osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 5, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykonane należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy prasy hydraulicznej o nacisku powyżej 1000kN lub korpusu do prasy hydraulicznej o nacisku powyżej 1000kN wraz z oprzyrządowaniem obejmującym co najmniej siłownik klinowy, o wartości każdej prasy lub korpusu z oprzyrządowaniem nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto, wraz z dowodami określającymi, że conajmniej trzy dostawy prasy lub korpusu wymagane przez Zamawiającego zostały wykonane należycie;

opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III 4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy; 2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

1. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dalszego postępowania 1) Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków, zgodnie z punktacją określoną w ust.2. 3) Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż pięć lub równa 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 2. Kryteria oceny wniosków Zamawiający kierować się będzie zasadą, że im większe doświadczenie – tym lepiej, tj. im więcej wykonanych dostaw pras hydraulicznych o nacisku powyżej 1000kN i korpusów do pras hydraulicznych o nacisku powyżej 1000kN wraz z oprzyrządowaniem obejmującym co najmniej siłownik klinowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tym lepiej. Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt za każdą wykonaną należycie dostawę prasy hydraulicznej o nacisku powyżej 1000kN i korpusu do prasy hydraulicznej o nacisku powyżej 1000kN wraz z oprzyrządowaniem obejmującym co najmniej słownik klinowy spełniające wymagania określone w rozdziale VII ust. 1.2 – doświadczenie w dostawie pras hydraulicznych o nacisku powyżej 1000kN lub korpusów do pras hydraulicznych o nacisku powyżej 1000kN wraz z oprzyrządowaniem obejmującym co najmniej słownik klinowy. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku Wykonawców, którzy otrzymali równą ilość punktów o ich kolejności decydować będzie łączna wartość wykazanych przez nich dostaw spełniających wymogi określone w rozdziale VII ust. 1.2 . Im większa wartość dostaw tym lepiej. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaną poinformowani, o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 75

2. terminu realizacji zamówienia – 25

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany Zamawiający określi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Forma składanych dokumentów 1) Wniosek, wykaz, oświadczenie oraz pozostałe dokumenty – pod rygorem uznania za nieważne – muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie z wykorzystaniem załączników do ogłoszenia z zastrzeżeniem pkt 2, oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa załączonego do wniosku. 2) W przypadku nie zastosowania załączników do ogłoszenia wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dane zawarte w tych załącznikach. 3) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 5) W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 6) Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane zgodnie z art. 93 ust. 1b ustawy p.z.p. 9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zostanie przekazana Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert oraz po złożeniu oświadczenie o zachowaniu poufności. 10) Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11) Umowa zawierana w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania nie jest umową ramową 12) W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 13) W sprawach nie uregulowanych w ogłoszeniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 14) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego aktualnego w dniu opublikowania ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Poniższe załączniki do ogłoszenia dostępne sa na stronie internetowej www.impib.pl: 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 4. Załącznik nr 4 – Wykazu dostaw 5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 6. Załącznik nr 6 – Opis urządzeń zastosowanych przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia 7. Załącznik nr 7 – Lista podmiotów grupy kapitałowej / informacja o nie należeniu do grupy kapitałowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Ogłoszenie z załącznikami

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/NG/1/2014/I z dn. 26.05.2014r.