Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/NG/2/2014/II


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.impib.pl


Toruń: Dostawa zespołu nagrzewania indukcyjnego i napędów wraz z opracowaniem oprogramowania oraz udziałem w uruchomieniu instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych
Numer ogłoszenia: 183511 – 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa zespołu nagrzewania indukcyjnego i napędów wraz z opracowaniem oprogramowania oraz udziałem w uruchomieniu instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołu nagrzewania indukcyjnego i napędów wraz z opracowaniem oprogramowania oraz udziałem w uruchomieniu instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych zwanych dalej także urządzeniami zgodnie z parametrami opisanymi w SIWZ w tabeli uwzględniającej podział zamówienia na części: Część 1 – Napędy Część 2 – Zespół nagrzewania indukcyjnego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):42.14.00.00-2, 31.11.00.00-0, 31.21.11.10-2, 42.96.10.00-0, 72.21.21.00-0, 51.54.00.00-9, 31.17.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

1. Tabele zgodności oferowanych urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do SIWZ, 2. specyfikacje oferowanych urządzeń

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) dopuszczalna jest zmiana miejsca dostawy przedmiotu umowy w przypadku wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w chwili zawarcia umowy, b) dopuszczalna jest zmiana parametrów opisanych w specyfikacji technicznej i wymagań określonych w SIWZ, jeżeli będą one korzystne w ocenie Zamawiającego i celowe do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wartości umowy, c) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy jeżeli spowodowane to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. d) dopuszczalna jest zmiana w przypadku opisanym w ust. 5 (W miejsce nieważnego postanowienia Strony są zobowiązane podpisać stosowny aneks. To samo dotyczy sytuacji, gdy Umowa pomija regulację jakiegoś istotnego zagadnienia)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 110.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.09.2014 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie realizowane jest w ramach projektu finansowanego przez NCBiR. Projekt Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością BIOTREM NOVUM z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania, nr umowy NR UOD-DEM-1-441/001 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane zgodnie z art. 93 ust. 1b ustawy p.z.p..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1NAZWA:Część 1 – Napędy..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa napędów wraz z opracowaniem oprogramowania oraz udziałem w uruchomieniu instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych zgodnie z parametrami opisanymi w SIWZ w tabeli dla Części 1 – Napędy obejmującej: 1) Serwo motoreduktor walcowy płaski – 1 kpl 2) Serwo motoreduktor – 1 kpl 3) Serwo motoreduktor stożkowy – 1 kpl 4) Motoreduktor stożkowy – 1 kpl 5) Serwo silnik – 2 kpl 6) Panel sterujący – 1 kpl 7) System sterowania napędów dostosowany do urządzeń – 1 kpl 8) Opracowanie oprogramowania na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego umożliwiającego prawidłowe działanie instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych przy czym wytyczne i szczegółowy przebieg pracy urządzeń zostanie podany przez zamawiającego w momencie opracowywania programu..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):42.14.00.00-2, 31.11.00.00-0, 31.21.11.10-2, 42.96.10.00-0, 72.21.21.00-0, 51.54.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 3.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:2NAZWA:Część 2 – Zespół nagrzewania indukcyjnego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołu nagrzewania indukcyjnego oraz udział w uruchomieniu instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych zgodnie z parametrami opisanymi w SIWZ w tabeli dla części 2 – Zespół nagrzewania indukcyjnego składający się z: 1) Tranzystorowej nagrzewnicy indukcyjnej 2) Układu chłodzenia typu woda-powietrze 3) Kompletu wzbudników na elastycznych przewodach prądowo wodnych.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):51.54.00.00-9, 31.17.00.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 3.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/NG/2/2014/II