Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.01.2011

icon doc page

Toruń: Dostawa aparatu (urządzenia) do badania stopnia biodegradacji metodą pomiaru wydzielającego się ditlenku węgla

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Numer ogłoszenia: 18369 – 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawcza.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu (urządzenia) do badania stopnia biodegradacji metodą pomiaru wydzielającego się ditlenku węgla.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu (urządzenia) do badania stopnia biodegradacji metodą pomiaru wydzielającego się ditlenku węgla zwanym dalej także aparatem lub urządzeniem składającego się co najmniej z modułu analitycznego i reakcyjnego zgodnie z parametrami określonymi poniższej Charakterystyka aparatu Moduł analityczny 1.Chromatograf gazowy – pełna elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia gazów (EPC) o dokładności ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi – EPC musi umożliwić kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym
2. Dozowniki – typ split/splitless z EPC, konieczność dozowania w trybie pulsed splite, pulsem splitless. Dozownik musi posiadać elektroniczną kontrole ciśnienia i przepływu o dokładności nie gorszej niż 0,001 psi. – dozownik do próbek gazowych z inercyjną powierzchnią przepływu zapewniający minimalną absorpcję składników z zaworem 6 porowym
3. Termostat kolumn (piec) – zakres temperatur termostatu kolumn nie gorszy niż 40-4500C, co najmniej 20 ramp temperaturowych z 21 plateau, maksymalna szybkość grzania pieca min.: 1200C/min, chłodzenie pieca w przedziale 450-500C max. 4 min – wymiary nie większe niż: 30 x 32 x 20 cm
4. Autosampler – 10 próbek, szybkość 0,1s lub lepsza z gwarantowaną przez dostawcę możliwością rozbudowy o autosampler na minimum 150 próbek ( z szybkością dozowania 0,1 s lub lepszą). Detektory – obecność detektora typu MS (typowy kwadrupolowy analizator mas z podwójnym filamentem) – źródło jonizacji typu EI. – kwadrupol: hiperboliczny ( w przekroju) z kwarcu pokrytego złotem, ogrzewany (kontrolowany temperaturowo) – czułość detektora MS nie mniejsza niż S/N 200:1 dla 1 pg OFN (octofluoronaftalenu EI scan) – sprawdzenie przy instalacji – zakres masowy detektora minimum 2-1050 amu, szybkość skanowania: nie gorsza niż 12500 amu/sek – pompa próżniowa dyfuzyjna o wysokiej niezawodności – obecność detektora przewodnictwa termicznego (TCD): 1.1. uniwersalny detektor, który odpowiada na wszystkie związki, oprócz gazu nośnego.
1.2. minimalny poziom detekcji: 400 pg tridecane/mL (z He carrier).
1.3. liniowym zakresie dynamicznym: > 105 +/- 5% – Gwarantowana przez dostawcę możliwość rozbudowy o: a. detektor mikro-ECD b. detektor emisji atomowej do analizy związków metaloorganicznych oraz siarki. c. detektory klasyczne typu FID lub SCD o minimalnych parametrach: 2.Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) o parametrach:
2.1.Minimalny poziom wykrywalności (dla tridecane): < 1.8 pg C/s. 2.2.Dynamiczny zakres liniowy: > 107 (± 10%).
2.3.Szybkość zbierania danych: 500 Hz.
2.4.Z elektroniczną kontrolą pneumatyki 3 gazów: Powietrze: 0 – 800 mL/min, H2: 0 – 100 mL/min, Makeup gaz (N2 albo He): 0 – 100 mL/min. 2.5.Dostępność detektora w dwóch wersjach: dla kolumn kapilarych lub przystosowanych do kolumn pakowanych/ kapilarnych.
2.6.Zakres pracy: do 450 stopni celcjusza.
3. Detektor typu SCD do analizy związków zawierających siarkę:
3.1. Wysoka czułość i selektywność dla związków zawierających siarkę. 3.2.MDL: Typowy < 0.5 pg/s, dla siarczku dimetylu w toluenie. 3.3.Dynamiczny zakres liniowy: > 104. 3.4.Selektywność: > 2 x 107 g S/g C. 3 Wyposażenie dodatkowe: – Zestaw komputerowy nie gorszy niż: PC Pentium dualcore, 250GB HD, 2GB RAM, 19 cali monitor LCD, drukarka laserowa, karta LAN, oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych, z systemem operacyjnym odpowiednim do zainstalowanego oprogramowania sterującego – Biblioteki widm: NIST (2008, min. 200000 widm) – Konieczna współpraca GC MS z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu – Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy (złączki, zakręcane fiolki, septy, linery, uszczelki typu ringi i ferule, nakrętki itp.), kolumny: HP-5MS, 30mx0,25mmx0,25µm lub odpowiednik – Strzykawka – 20 sztuk, objętości do uzgodnienia 4 Moduł reakcyjny w ilości 20 szt. zawierający:
1. System reaktorów szklanych o pojemności 2000 cm3 z elementami wymuszonego, zamkniętego obiegu powietrza wraz z systemem poboru próbki za pomocą strzykawki. Obieg powietrza z wydajnością 6cm3/min., zasilany 230V/50Hz.
2. Monitoring środowiska reakcyjnego w czasie rzeczywistym za pomocą termohigrometrów w zakresie temperatur nie gorszym niż: od (-)30 stopni celcjusza do (+) 80 stopni celcjusza (dokładność 0,5 stopni celcjusza) oraz wilgotności w zakresie nie gorszym niż: od 10% do 85% RH (dokładność 2,5% RH) wraz z oprogramowaniem oraz systemem rejestratorów i sond pomiarowych. Możliwość połączenia z komputerem za pomocą interfejsu USB. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie (aparat) minimum 12 miesięcy i spełniania wymagań dotyczących oznaczenia wyrobów znakiem CE oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu budowy, zasad działania, obsługi w czasie eksploatacji urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynności mogących doprowadzić do uszkodzenia oraz przepisów BHP. Oceny spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych przez Zamawiającego dokonana będzie na podstawie charakterystyki oferowanego urządzenia i zestawienia jego parametrów z wymaganymi przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Charakterystykę oferowanego urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansowa innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzająca wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku osób fizycznych wystarczające będzie podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tych dokumentów składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszczalna jest zmiana miejsca dostawy przedmiotu umowy w przypadku wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w chwili zawarcia umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana parametrów funkcjonalno-technicznych opisanych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli będą one korzystne w ocenie Zamawiającego, a w szczególności w przypadku innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez producenta, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wartości umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2011 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

icon doc page SIWZ

icon doc pageZałącznik nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.01.2011