Ogłoszenie z dn. 03.01.2013 nr 1/NG/09/2012/II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl
________________________________________

Toruń: DRUKOWANIE CZASOPIS WYDAWANYCH PRZEZ IN-STYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW: Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw, Elastomery
Numer ogłoszenia: 3484 – 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DRUKOWANIE CZASOPIS WYDAWANYCH PRZEZ IN-STYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW: Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw, Elastomery.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Drukowanie, w tym skład dwumiesięcznika naukowo-technicznego Farby i Lakiery, ISSN 1230-3321, dwumiesięcznika naukowo-technicznego Przetwórstwo Tworzyw, ISNN 1429-0472, kwartalnika Elastomery, ISSN 1427-3519 przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowa specyfikacja podstawowych warunków technicznych oraz zakres usługi zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę próbek (wzorów referencyjnych) czasopism składanych i drukowanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 p.z.p. stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.20.00-2, 79.81.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy i załącznikiem nr 3 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia;
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający wymaga w tym zakresie aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonywał co najmniej 2 usługi druku i składu czasopism zawierających teksty o tematyce chemicznej, rozbudowane tabele, rozbudowane wzory chemiczne i matematyczne, rysunki i wykresy, każda o wartości (brutto) co najmniej 10 000 zł, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 3 do SIWZ, a także wykazu wykonanych lub wykonywanych usług zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami (referencjami i wzorami referencyjnymi) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy i załącznikiem nr 3 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający wymaga w tym zakresie aby wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował co najmniej 1 osobą składającą tekst posiadającą wykształcenie wyższe chemiczne; ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 3 do SIWZ, a także wykazu osób , które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią art. 22 ust. 1 ustawy i załącznikiem nr 3 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•    inne dokumenty
Wzory referencyjne czasopism składanych i drukowanych przez Wykonawcę
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów,o których mowa w pkt. III.4.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie-zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sy-tuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami nie-zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowa-niu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•    1 – Cena – 60
•    2 – jakość – 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Par.2 ust 6 – Klauzula waloryzacyjna – na udokumentowany pisemny wniosek Zleceniobiorcy ceny na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, mogą za zgodą Zleceniodawcy ulec zmianie, nie częściej jednak niż raz na rok, a wzrost cen nie może przekroczyć oficjalnego wskaźnika inflacji (wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni).Par. 2 ust. 9 W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy stosowanie proporcjonalnego zmniejszenia określonego w ust. 8 byłoby nadmiernie niekorzystne dla jednej ze stron zmniejszenie cen może nastąpić na podstawie szczegółowej kalkulacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę i zaakceptowanej przez Zleceniodawcę.Par. 2 ust. 10 – Strony dopuszczają możliwość zmiany parametrów określonych w załączniku nr 1 o ile zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i prowadzić będzie do polepszenia jakości wydawanego czasopisma (czasopism) lub obniżenia ceny wydawanego czasopisma (czasopism) przy odpowiednim zastosowaniu ust. 9.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 87-100 Toruń pok.102.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2013 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 87-100 Toruń sekretariat, pok.107.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Ogłoszenie z dn. 03.01.2013 nr 1/NG/09/2012/II