Ogłoszenie z dn. 07.01.2013 nr 2/NG/01/2013/I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl
________________________________________

Toruń: modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 (obręb kolej).

Numer ogłoszenia: 8128 – 2013;

data zamieszczenia: 07.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 (obręb kolej)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej, ul. Grażyny, obejmujące w szczególności: rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego, rozebranie krawężników, odwodnienie, osłony kabli, ułożenie kostki . Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, w tym: 1) Projekt budowlany modernizacji utwardzenia przy budynku Instytutu, Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A, 2) Specyfikacja techniczna – projekt wykonawczy utwardzenia przy budynku Instytutu, Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A, 3) Projekt budowlany zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 ( obręb Kolej), 4) Specyfikacja techniczna – projekt wykonawczy zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 ( obręb Kolej), 5) Decyzja nr 611/2012 r. z dnia 29 maja 2012 r. Prezydenta m. Gliwice zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, 6) Pismo Zarządu Dróg Publicznych w Gliwicach z dnia 03.08.2011 r..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 .p.z.p.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.20-6, 45.23.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: niedotyczy
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym zakresie do określonego przez Zamawiającego obejmujące budowę, przebudowę lub remont parkingu o wartości każdej nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złoty) brutto. Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu robót budowlanych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że co najmniej dwie roboty wymagane przez Zamawiającego zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować niżej wymienionymi osobami: – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz przedstawi informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanej osoby niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umownego terminu rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa na podstawie pisemnego aneksu do umowy w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) nie przekazania w terminie wynikającym z ust.1 pkt 1 placu budowy 3) wystąpienie robót dodatkowych koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 4) występowanie stanów pogodowych uniemożliwiających wykonanie lub rozpoczęcie realizacji umowy w terminie określonym w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓWPOLIMEROWYCH I BARWNIKÓW W TORUNIU ul. M. Skłodowskiej – Curie 55,87-100 TORUŃ, pok.102.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2013 godzina 08:00, miejsce: INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓWPOLIMEROWYCH I BARWNIKÓW W TORUNIU ul. M. Skłodowskiej – Curie 55,87-100 TORUŃ, sala konferencyjna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – dokumentacja:

1)Projekt budowlany modernizacji utwardzenia przy budynku Instytutu, Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A, (opis techniczny, rys.1, rys. 2, rys. 3, rys 4)

2)Specyfikacja techniczna – projekt wykonawczy utwardzenia przy budynku Instytutu, Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A,

3)Projekt budowlany zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 ( obręb Kolej), (załącznik taki Projekt budowlany modernizacji utwardzenia)

4)Specyfikacja techniczna – projekt wykonawczy zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 ( obręb Kolej),

5)Decyzja nr 611/2012 r. z dnia 29 maja 2012 r. Prezydenta m. Gliwice zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,

6)Pismo Zarządu Dróg Publicznych w Gliwicach z dnia 03.08.2011 r.

Załącznik nr 9 – przedmiary robót (zjazd z drogi niepublicznej, utwardzenie)

 

 

Ogłoszenie z dn. 07.01.2013 nr 2/NG/01/2013/I