Ogłoszenie z dn. 13.12.2012r. nr 1/NG/08/2012/I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.impib.pl


Toruń: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57
Numer ogłoszenia: 508836 – 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57. 2.Zakres robót obejmuje m.in.: Wyposażenie pól w rozdzielni SN-15kV, Ułożenie linii kablowej w rozdzielni SN-15kV, Zabudowę pomiarowych przekładników prądowych i napięciowych, Zabudowę pośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej, Dobudowę 6 polowej rozdzielnicy nn-0,4kV, Przełożenie kabli nn z istniejącej do projektowanej rozdzielnicy nn. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja: Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 10 do SIWZ – Warunki przyłączenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 p.z.p.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.73.00-5, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art. 22 ust.1-4 ustawy ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym zakresie do określonego przez Zamawiającego (robotę obejmującą budowę lub modernizację stacji transformatorowej średniego napięcia) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoty) brutto. Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu robót budowlanych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że co najmniej jedna robota wymagana przez Zamawiającego została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art. 22 ust.1-4 ustawy ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować niżej wymienionymi osobami: – kierownikiem robót w specjalności instalacji i sieci elektrycznych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz przedstawi informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanej osoby, niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. – osobami posiadającymi co najmniej świadectwo kwalifikacyjne lub potwierdzenie, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 626 ze zm.): a) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (E) na napięcie do 15 kV – jedna osoba, b) uprawniające do dozoru na napięcie do 15 kV (D) – jedna osoba. Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.). Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1.zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na mocy par.6 ust. 2 wzoru umowy Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa na podstawie pisemnego aneksu do umowy w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) nie przekazania w terminie wynikającym z ust. 1 pkt 1 placu budowy; 3) wystąpienie robót dodatkowych koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 4) występowanie stanów pogodowych uniemożliwiających wykonanie lub rozpoczęcie realizacji umowy w terminie określonym w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, pok. 102.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, pok. 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Projekt budowlany

Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 10 – Warunki przyłączenia.

Załącznik nr 11 – Kosztorys nakładczy (przedmiar)

 

 

Ogłoszenie z dn. 13.12.2012r. nr 1/NG/08/2012/I