Ogłoszenie z dnia 28.04.2011

icon doc page

Toruń: REMONT DACHU NA BUDYNKU LABORATORIUM LABGUM I HOLEM GŁÓWNYM W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM ELASTOMERÓW I TECHNOLOGII GUMY W PIASTOWIE

Numer ogłoszenia: 94530 – 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel.             056 6500044       w.149, 123, faks 056 6500333.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DACHU NA BUDYNKU LABORATORIUM LABGUM I HOLEM GŁÓWNYM W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM ELASTOMERÓW I TECHNOLOGII GUMY W PIASTOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynku laboratorium LABGUM, holem głównym i kotłownią, wraz z remontem pomieszczeń laboratoryjnych i ociepleniem ściany północnej w budynkach Oddziału Zamiejscowego Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie przy ul. Harcerskiej 30 1. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera: 1) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) 2) Projekt budowlany (załącznik nr 10 do SIWZ) Zamawiający udostępnia przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ, który wykonawcy powinni uwzględnić przy określeniu zakresu robót i którym mogą posiłkować się przy ustaleniu oferowanej ceny ryczałtowej. Pominięcie przez Zamawiającego w udostępnionym przedmiarze robót koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą dokumentacją nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania za ustaloną cenę ryczałtową. 2. Roboty budowlane realizowane będą w budynku czynnym tzn. w budynku w którym będzie odbywała się praca biurowa i laboratoryjna. 3. Wymagana gwarancja wynosi co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 4. Ilekroć w niniejszej SIWZ , w tym w dokumentacji wskazanej w ust.2 przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia wskazuje tym samym parametry techniczne i jakościowe wymaganego materiału. Materiały równoważne to artykuły porównywalne jakościowo, charakteryzujące się takimi samymi lub lepszymi parametrami i właściwościami. 6. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Oddziału Zamiejscowego w Piastowie ul. Harcerska 30 w obecności osób upoważnionych przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu przeprowadzenia wizji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 .p.z.p.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.26.14.10-1, 45.26.19.00-3, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane o podobnym zakresie do określonego przez Zamawiającego (obejmujące co najmniej budowę lub remont dachu) o wartości każdej nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złoty). Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu robót budowlanych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że co najmniej 3 roboty wymagane przez Zamawiającego zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować niżej wymienionymi osobami: – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz przedstawi informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanej osoby niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz wykazu osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 500 000,00 zł( słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/niespełnia dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansowa innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzająca wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIIb ust. 2 pkt 2) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy jest możliwa na podstawie pisemnego aneksu do umowy w następujących przypadkach: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) nie przekazania w terminie wynikającym z ust.1 pkt 1 placu budowy 3) wystąpienie robót dodatkowych koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 4) występowanie stanów pogodowych uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie w niej określonym, co powinno być zgłaszane przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2011 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

icon_doc_page SIWZ
icon_pdf_page Opis techniczny
icon_pdf_page Przedmiar robót
icon_pdf_page Specyfikacja techniczna
icon_doc_page Załącznik nr 7 – Wzór umowy
icon_pdf_page Rysunek 1
icon_pdf_page Rysunek 1E
icon_pdf_page Rysunek 2
icon_pdf_page Rysunek 2E
icon_pdf_page Rysunek 3
icon_pdf_page Rysunek 3E
icon_pdf_page Rysunek 4
icon_pdf_page Rysunek 4E
icon_pdf_page Rysunek 5
icon_pdf_page Rysunek 5E
icon_pdf_page Rysunek 6
icon_pdf_page Rysunek 6E
icon_pdf_page Rysunek 7
icon_pdf_page Rysunek 8
icon_pdf_page Rysunek 9
icon_pdf_page Rysunek 10
icon_pdf_page Rysunek 11
icon_pdf_page Rysunek 12
icon_pdf_page Rysunek 13

Ogłoszenie z dnia 28.04.2011