ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ogłoszone w dniu 21.02.2013 r.

na  wykonanie usług badawczych związanych z:

„Przeprowadzeniem badań fitotoksyczności oraz badań kompostowania folii z tworzyw biodegradowalnych

 

 1. Zamawiający      Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w      Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55 zleci do wykonania usługę      badawczą „Przeprowadzeniem badań fitotoksyczności oraz   badań kompostowania folii z tworzyw biodegradowalnych”

HARMONOGRAM PRAC BADAWCZYCH

Lp.

Nazwa zadania badawczego

Kwota brutto dla pojedynczej analizy

Kwota brutto dla   pięciu analiz

1

Badanie degradacji biologicznej w kompoście i oznaczenie stopnia   biodegradacji za pomocą ilości wydzielonego dwutlenku węgla zgodnie z normą   PN-EN ISO 14855-1:2009 Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw   sztucznych w kontrolowanych warunkach kompostowania. Metoda pomiaru   wydzielonego ditlenku węgla.

Skład kompostu:

– organiczne odpady kuchenne obejmujące m.in.: owoce (jabłka, gruszki,   winogrona, śliwki), warzywa (cebula, papryka, kalafior, marchew, seler,   kapusta, obierki ziemniaka i zielonego ogórka)

 

 

2

Badanie fitotoksyczności wobec   wzrostu roślin uprawnych owies jary (Avena sativa L.) i rzodkiew (Raphanus   sativus L.) w oparciu o 1) normę PN-ISO 11269-2:2001. Jakość gleby.   Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową. Wpływ związków chemicznych   na wschody i wzrost roślin wyższych, i 2) OECD Guideline for the Testing of   Chemicals. Terrestrial Plant Test: 208: Seedling Emergence and Seedling   Growth Test.

 

 

3

Analiza i   interpretacja wyników badań.

 

 

4

Pisemny raport   z przeprowadzonych badań.

 

 

 

RAZEM  BRUTTO

 

 

 

 1. Powyższa praca wchodzi w zakres prac realizowanych w projekcie finansowanym      przez NCBiR. Projekt „Ulegające      biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie      rolnicze i ogrodnicze„, nr umowy NR      05-0036-10/2010.
 2. Termin      wykonania badań: badania będą odbywać się okresowo. Dokładne terminy      dostarczania próbek i analiz i będą ustalane z wykonawcą po podpisaniu      umowy. Wszystkie badania powinny zakończyć się w terminie      nieprzekraczającym 30.06.2013 r.
 3. Wykonawca      otrzyma 5 próbek folii biodegradowalnej do badań. Badania powinny być      wykonane w trzech powtórzeniach.
 4. Podstawą      obioru pracy będą wyniki badań przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę      w formie pisemnego raportu końcowego, oraz podpisanie protokołu  zdawczo-odbiorczego bez uwag.
 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi badawczej powinno obejmować także  wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 6. Termin      płatności: 14 dni po protokolarnym odbiorze, na podstawie faktur      Wykonawcy.
 7. Wykonawca  zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe z  wykonanej usługi badawczej na wszelkich polach eksploatacji, a w  szczególności:
  1. utrwalanie,
  2. zwielokrotnienie techniką cyfrową, drukiem,
  3. wyświetlanie,
  4. rozpowszechnianie online,
  5. upowszechnianie w audycjach,
  6. odtwarzanie,
  7. nadawanie w telewizji,
  8. publikacja w czasopismach naukowo –  technicznych.
  9. Przeniesienie praw autorskich do dzieła nastąpi w dniu jego przejęcia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu       odbioru.

Oferty pisemne prosimy składać do 05.03.2013 roku na adres:

Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń oraz wersje elektroniczną na adres: k.bajer@impib.pl.

Oferta powinna zawierać kalkulację cenową, termin realizacji pojedynczych analiz oraz informacje o doświadczeniu oferenta w zakresie ww. badań.

Ostateczna decyzja odnośnie wyboru oferty należy do Zamawiającego 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Bajer, k.bajer@impib.pl, tel: 605609849

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT