OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

Toruń: roboty uzupełniające do I etapu modernizacji i przystosowania hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych. w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55
Numer ogłoszenia: 163529 – 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333 , strona internetowa www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty uzupełniające do I etapu modernizacji i przystosowania hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych. w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane-instalacyjne, uzupełniające do I etapu modernizacji i przystosowania ,które swoim zasięgiem obejmą laboratorium technologiczne w zakresie wykonania i montażu kanałów wentylacyjnych wraz osprzętem, instalację freonową i c.o., izolację przewodów wentylacyjnych, agregatu chłodniczego, wentylatora dachowego z osprzętem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.00-8, 45.33.10.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W ogłoszeniu o zamówienie na nr 96132 – 2013 Zamawiający przewidział zamówienie uzupełniające. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2013 r., a zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Z tych względów Zamawiający dokonał wyboru trybu z wolnej reki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: roboty uzupełniające do I etapu modernizacji i przystosowania hali produkcyjno montażowej do celów naukowo badawczych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ELEKTROBUD – GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., ul. Gierymskiego 27, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane