SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu; 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej halą produkcyjną, budynkiem biurowo-socjalnym i wiatą magazynową położoną w Toruniu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.    Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o funkcji biurowo-przemysłowej, położona w Toruniu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55, obejmująca prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 109/3, 186/8, 110/5 i 185/11 ( obręb ew. 44) o powierzchni 6.352,0 m2 oraz budynki:
a.    hala produkcyjna (nr budynku – B1)
b.    budynek biurowo-socjalny (nr budynku – B2)
c.    wiata magazynowa (nr budynku – B3)
d.    budynek kompresorowni
o łącznej powierzchni użytkowej wg operatu szacunkowego ok. 800.0m2.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzone są Księgi Wieczyste nr: TO1T/00038402/3, TO1T/00018688/5, TO1T/00032779/4. Wartość nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi – 1 175 810,00-  zł netto.
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi – 1 175 810,00 zł netto.  Wadium –  117 581,00 zł .

Z przedmiotem przetargu oraz operatem dotyczącym wartości rynkowej i stanu zabudowanej działki nr 109/3, 186/8, 110/5 i 185/11 oraz pozostałymi warunkami sprzedaży można zapoznać się od dnia ogłoszenia w siedzibie Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu. Instytut nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
–    wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na konto: Bank Zachodni WBK I O/Toruń  15 1090 1506 0000 0000 5002 0189 najpóźniej do dnia 06.06.2012r. Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na konto Instytutu.
–    złożenie w siedzibie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 (sekretariat, pokój nr 107) pisemnej oferty nabycia ww. składników majątkowych, w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg-Toruń” w terminie do 07.06.2012r. do godziny 12.00 (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).
Oferta powinna zawierać:
–    aktualne dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz formę prawną oferenta, NIP, REGON, ew. PESEL) oraz aktualny (3 miesiące) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
–    proponowaną cenę zakupu,
–    dowód wpłaty wadium,
–    zgodę oferenta na parafowanie wynegocjowanej umowy sprzedaży, w celu uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 5a-c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.),
–    zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
–    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym sprzedawanych składników majątkowych oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2012 o godzinie 13.00  w siedzibie Instytutu w sali konferencyjnej.
Przetarg zostanie przeprowadzony wg reguł określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443 z późn. zm.) przez Komisję Przetargowa powołaną przez Dyrektora Instytutu. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od parafowania lub zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na wskazane w ofercie konto bankowe, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Warunkiem podpisania umowy będzie zapłata ceny ustalonej na przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. Instytut zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres czterech miesięcy licząc od dnia otwarcia ofert.

Umowa sprzedaży zawarta będzie z oferentem, którego oferta zostanie wybrana pod warunkiem, że sprzedający uzyska zgodę Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na sprzedaż przedmiotu przetargu. Termin zawarcia umowy nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty wpływu zgody do siedziby Instytutu.
Szczegółowych informacji o przetargu, w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, udzielać będzie Pani Hanna Gruszczyńska, tel. kom. 530600223. Pytania dotyczące przetargu można przesyłać także na adres sekretariat@impib.pl lub faksem na nr 56 6500333.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ