Sprzedaż środków trwałych maszyn i urządzeń

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż środków trwałych w postaci maszyn  i urządzeń do obróbki metali wg poniższej tabeli:

LP

Nazwa

Cena wywoławcza PLN

1

Frezarka uniwersalna; typ FWA 41M; rok produkcji 1968

4536,00

2

Piła ramowa; typ BKA 30; rok produkcji 1979

403,00

3

Piec hartowniczy; typ TS-PEK-1/125; rok produkcji 1966

1882,00

4

Piec oporowo-komorowy; typ TS-POK-73; rok produkcji 1981

4082,00

5

Wanna olejowo-wodna; typ OW-1; rok produkcji 1985

1348,00

6

Twardościomierz BRINELLA; typ BRAK ; rok produkcji 1990

794,00

7

Piła taśmowa do drewna; typ BRAK; rok produkcji 1990

1300,00

8

Grawerka; typ 6G 463, rok produkcji 1986

2118,00

9

Szlifierko-ostrzarka do wierteł; typ 3C 10; rok produkcji 1986

1334,00

10

Polerka tarczowa; Pd-42C, rok produkcji 1962

294,00

11

Urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej typu SDU; rok prod. 1982

 400,00

12

Zrywarka Tiratest 2160; rok prod. 1982 (wyposażona w czujnik długości drogi LA800; rok prod. 1990, sterownik przyłączeniowy K1520; rok prod. 1990)

1963,00

13

Podzespoły doświadczalne; rok prod. 1994

857,00

 

Termin składania ofert do 14.12.2011r. godz. 15.00 w siedzibie Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat pokój 107.

Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2011r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Instytutu. Okres związania ofertą do 31.12.2011r.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz.443 ze  zmianami).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Instytutu w WBK I O/Toruń 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 13.12.2011r. z zaznaczeniem „Przetarg – Wadium i wymienić nazwę środka trwałego”. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty złożonej w zamkniętej kopercie i oznakowanej „przetarg”.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dokonania wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z nabycia oraz złożone wadium.
Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych urządzeń i maszyn.

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę. Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
Wymienione środki trwałe można oglądać w dni robocze w godz. 9:00 – 13:00 od dnia ogłoszenia do dnia 13.12.2011r. w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.impib.pl „Komunikaty” oraz pod nr telefonu 56 6500044 wew. 123 Hanna Gruszczyńska

Sprzedaż środków trwałych maszyn i urządzeń