Statut

Zatwierdzam

 

                                                                           Minister Gospodarki

                                                                       Warszawa, dnia……………….

 

STATUT

Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

w Toruniu

 

§ 1.

Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, zwana dalej „Instytutem” działa na podstawie:

 • 1) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
  (Dz. U. z 2001 r. nr 33, poz.388, z późn. zm.[1])) zwanej dalej „ustawą”;
 • 2) zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu i nadania mu statutu, z późn. zm.;
 • 3) zarządzenia Nr 10/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie dostosowania jednostki badawczo rozwojowej pod nazwą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
  o jednostkach badawczo-rozwojowych, z późn. zm.;
 • 4) zarządzenia Nr 4/ORG/98Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu;
 • 5) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu, (Dz. U. Nr 166, poz. 1615);
 • 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”, Instytutu Barwników i Produktów Organicznych, Instytutu Przemysłu Gumowego „Stomil” oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych;
 • 7) niniejszego statutu.

 

§ 2.

 • 1. Siedzibą Instytutu jest miasto Toruń.
 • 2. Instytut może używać skróconej nazwy: „Instytut IMPiB”.
 • 3. Instytut może używać nazwy w języku angielskim: „Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes”.
 • 4. Instytut posiada osobowość prawną.
 • 5. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
 • 6. Instytut może używać okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

 

§ 3.

Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

 

§ 4.

 • 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie i wdrażanie wyników tych prac do przemysłu w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). Instytut prowadzi działalność w obszarze inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, przetwarzania, recyklingu oraz stosowania materiałów polimerowych i barwników jak również działalność projektową, konstrukcyjną i prototypowo-doświadczalną w zakresie stosownych maszyn, urządzeń, narzędzi oraz linii technologicznych.
 • 2. Do zakresu działania Instytutu należy:
 • 1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac w zakresie:
 • a) inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, przetwarzania, recyklingu, utylizowania i stosowania materiałów polimerowych, lateksów, kauczuków syntetycznych, dyspersji, roztworów polimerowych, elastomerów, gumy, farb, lakierów, barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych, półproduktów organicznych i materiałów pochodnych (PKD 72.19.Z),
 • b) technologii wytwarzania, przetwarzania, stosowania, recyklingu
  i utylizowania materiałów kompozytowych, katalizatorów, emulgatorów
  i innych środków pomocniczych stosowanych w technologii materiałów polimerowych (PKD 72.19.Z),
 • c) nowych technologii wytwarzania farb i lakierów , uwzględniających wymogi ochrony środowiska, w tym wykorzystanie surowców odpadowych
  (PKD 72.19.Z),
 • d) działalności prototypowo-doświadczalnej maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania, przetwarzania, modyfikowania, recyklingu i utylizowania materiałów polimerowych, lateksów i kauczuków syntetycznych, dyspersji i roztworów polimerowych, elastomerów, gumy, farb i lakierów, barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych, półproduktów organicznych i materiałów pochodnych (PKD 72.19.Z),
 • e) barwometrii i opracowywania programów dla recepturowania mieszanek barwników i pigmentów, procesów barwienia oraz zarządzania procesami technologicznymi (PKD 72.19.Z),
 • f) technologii wytwarzania kompozytowych materiałów polimerowych
  (PKD 72.19.Z);
 • g) ochrony przed korozją, projektowania technologii zabezpieczeń antykorozyjnych, właściwości ochronnych wyrobów lakierowych w środowiskach o różnej agresywności korozyjnej (PKD 72.19.Z);
 • h) technologii wytwarzania kompozytowych materiałów polimerowych
  (PKD 72.19.Z);
 • 2) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod i technik prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, projektowanie i budowa stanowisk badawczych, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej nie mających charakteru komercyjnego (PKD 71.20.B);
 • 3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej) związanej z działalnością Instytutu (PKD 58.14.Z), (PKD 58.19.Z);
 • 4) prowadzenie działalności normalizacyjnej, ochrony własności intelektualnej
  i przemysłowej (PKD 69.10.Z) oraz informacji naukowo-technicznej
  (PKD 91.01.A).
 • 3. Instytut prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz różne formy kształcenia ustawicznego (PKD 85.59.B).
 • 4. Instytut prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych
  w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) związaną z:
 • 1) jednostkowym wytwarzaniem:
 • a) małotonażowych wyrobów polimerowych (PKD 20.16.Z), farb, lakierów (PKD 20.30.Z), lateksów i kauczuków syntetycznych (PKD 20.17.Z), dyspersji i roztworów polimerowych, barwników, pigmentów (PKD 20.12.Z) i produktów organicznych (PKD 20.14.Z),
 • b) wyrobów z tworzyw sztucznych: arkuszy, rur, kształtowników
  (PKD 22.21.Z), opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), wyrobów dla budownictwa (PKD 22.23.Z) i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD.22.29.Z),
 • c) małotonażowych wyrobów metalowych: konstrukcji metalowych i ich części (PKD.25.11.Z) oraz pojemników metalowych (PKD.25.91.Z);
 • 2) produkcją specjalistycznych urządzeń, linii technologicznych (PKD 28.96.Z), przyrządów badawczych oraz aparatury i wyposażenia laboratoryjnego
  (PKD 26.51.Z);
 • 3) produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów (PKD 28.93.Z), oraz produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.99.Z);
 • 4) realizacją doradztwa technicznego, opinii sądowych oraz ekspertyz w zakresie swojej działalności (PKD 70.22.Z.);
 • 5) działalnością usługową w zakresie:
 • a) badań i certyfikacji w ramach uzyskanych akredytacji (PKD 71.20.B),
 • b) instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń, metalowych wyrobów gotowych oraz linii technologicznych (PKD 33.12.Z),
 • c) instalowania i naprawy przyrządów badawczych oraz aparatury
  i wyposażenia laboratoryjnego (PKD 33.19.Z),
 • d) ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, oceny stosowanych procesów i organizacji atestacji (PKD 71.20.B),
 • e) instalowania maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia
  (PKD 33.20.Z),
 • f) obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 33.11.Z);
 • 6) badaniami i analizami technicznymi (PKD 71.20.B) tworzyw polimerowych, lateksów, kauczuków syntetycznych, dyspersji, roztworów polimerowych
  i gumy oraz procesami ich wytwarzania, przetwórstwa i stosowania;
 • 7) doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  (PKD 70.22.Z), głównie dla producentów i użytkowników tworzyw polimerowych, lateksów, kauczuków syntetycznych, dyspersji, roztworów polimerowych i gumy w tym doradztwem w zakresie właściwego doboru surowców polimerowych i dodatków do różnych zastosowań oraz w zakresie metodyki badań i analiz technicznych tworzyw polimerowych, gumy i innych produktów organicznych;
 • 8) działalnością związaną ze sprzedażą maszyn i urządzeń przemysłowych wytworzonych w Instytucie (PKD 46.14.Z).
 • 5. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 4 jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w § 4 ust. 1,2,3 niniejszego statutu.

 

§ 5.

W prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych Instytut może współpracować z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, innymi placówkami naukowo-badawczymi, biurami projektowymi, organami administracji publicznej oraz jednostkami sektora finansów publicznych.

§ 6.

 • 1. Organami Instytutu są:
 • 1) Dyrektor;
 • 2) Rada Naukowa.
 • 2. Uprawnienia i obowiązki organów wymienionych w ust.1 regulują przepisy ustawy.

 

§ 7.

 • 1. Dyrektora powołuje minister sprawujący nadzór nad Instytutem, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
 • 2. Dyrektora odwołuje minister sprawujący nadzór nad Instytutem po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
 • 3. Stwierdzenie przez ministra sprawującego nadzór nad Instytutem nielegalności lub niegospodarności w działalności Dyrektora może być podstawą do odwołania Dyrektora bez konieczności zasięgania opinii Rady Naukowej.

 

§ 8.

 • 1. Rada Naukowa liczy 20 członków.
 • 2. Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania wyborów do Rady Naukowej oraz uzupełnianie składu Rady w trakcie kadencji określa ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy.
 • 3. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 9.

 • 1. W Instytucie działa Kolegium Dyrektorów stanowiące organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora.
 • 2. Członków Kolegium Dyrektorów powołuje i odwołuje Dyrektor oraz określa ich liczbę i zadania.
 • 3. Tryb pracy Kolegium Dyrektorów określa uchwalony przez nie regulamin.

 

§ 10.

Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych działań i ustalić zakres i czas ich umocowania.

 

§ 11.

 • 1. Podstawą gospodarki Instytutu jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
 • 2. Gospodarkę Instytutu, w tym gospodarkę finansową reguluje ustawa oraz inne przepisy prawne.

 

§ 12.

Zasady zatrudniania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk, określają: ustawy, zakładowy układ zbiorowy pracy oraz regulamin pracy obowiązujące w Instytucie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy prawa pracy.

 

§ 13.

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy.
 • 2. Zmiany w statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
 • 3. Traci moc statut Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem uchwalony przez Radę Naukową w dniu 16 stycznia 2004 r., zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 4 lutego 2004 r.
 • 4. Statut został uchwalony przez Radę Naukową w dniu 24 stycznia 2008 r.
 • 5. Statut wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez ministra sprawującego nadzór nad Instytutem.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934

Statut