Unieważnienie 1/NG/1/2015/I

Toruń, dn. 20.02.2015r.

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 7 w związku z art. 146 ust. 6  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (uPzp) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów, które będą wykorzystane do budowy urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych.

Uzasadnienie

W postępowaniu została złożona 1 oferta. Oferta złożona przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16.02.2015r. godz. 8.00 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uPzp. Oferta złożona przez Wykonawcę w ust. 2 pkt 2 szkolenie i udział w uruchomieniu urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych w Zambrowie nie zawiera ceny, wpisano jedynie „0”, co nie spełnia warunku wskazania ceny, tym bardziej, że Zamawiający przewidywał w umowie możliwość wystawienia faktury częściowej.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale X ust. 1 wpisano termin związania ofertą 45 dni, co jest niezgodne z art. 85 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Z tych względów postępowanie podlega unieważnieniu.

Unieważnienie 1/NG/1/2015/I