Unieważnienie 1/NG/2/2014/I z dn. 27.08.2014r.

Toruń, dn. 26.08.2014r.

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (uPzp) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zespołu nagrzewania indukcyjnego i napędów wraz z opracowaniem oprogramowania oraz udziałem w uruchomieniu instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych.

Uzasadnienie

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Oferta złożona przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25.08.2014r. godz. 8.00 na część 1 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 2 u Pzp. Oferta nie została złożona w formie pisemnej (złożono kopię oferty). Termin dostawy urządzeń wskazany w ofercie wynosi 45 dni, a w SIWZ Zamawiający wskazał termin do 42 dni.

Oferta złożona przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25.08.2014r. godz. 8.00 na część 2 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 uPzp. Wskazany w ofercie termin realizacji całości zamówienia uwzględniający dostawę urządzeń wynosi 1 miesiąc, zaś termin dostawy samych urządzeń wskazano na 35 dni. Zatem termin realizacji całości zamówienia jest niewykonalny w terminie 1 miesiąca z uwagi na dostawę urządzeń w terminie przekraczającym 1 miesiąc. Zgodnie z art. 387 K.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Zamawiający nie dopuszczał w SIWZ możliwości dostawy urządzeń po upływie realizacji całego zamówienia, obejmującego także dostawę urządzeń.

Unieważnienie 1/NG/2/2014/I z dn. 27.08.2014r.