Unieważnienie z dn. 03.01.2013 nr 1/NG/09/2012/I

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Drukowanie czasopism wydawanych przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników: Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw, Elastomery”.

 

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone 2 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert oferowali wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy  za kwotę 306986,00 zł  brutto i kwotę  405486,72,00 zł brutto

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 230442,18 zł brutto, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Toruń, dnia 02 stycznia 2013 r.

Unieważnienie z dn. 03.01.2013 nr 1/NG/09/2012/I