Realizowane projekty

Tytuł projektu: Płyty budowlane z udziałem surowców wtórnych.

Akronim: REC-WIND

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider: Łukasiewicz – IMPiB

Konsorcjanci: Łukasiewicz – WIT

                          Łukasiewicz – ILOT

                          Łukasiewicz – ICSO

Całkowity budżet projektu: 2 500 000 zł

(w tym dofinansowanie: 1 499 961,12 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 1 023 889,12 zł

Okres realizacji: luty 2023 – styczeń 2025

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań w postaci dodatku funkcjonalnego, materiałów kompozytowych i/lub mieszanin wieloskładnikowych z udziałem surowców odpadowych, technologii ich wytwarzania oraz przygotowanie demonstratorów w postaci płyt  z przeznaczeniem dla budownictwa modułowego. Wstępne prace będą dotyczyć opracowania założeń technologii procesu recyklingu odpadów z elektrowni wiatrowych (łopaty zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej), ich pozyskanie, rozdrobnienie, mielenie i frakcjonowanie oraz charakterystyka przemiałów. Produktem tego etapu będzie surowiec z odpadów do wykorzystania w kolejnych zadaniach. Kolejne prace dotyczyć będą opracowania receptur kompozytów zawierających optymalne ilości przemiału wraz z technologią ich wytwarzania. Właściwości kompozytów będą ukierunkowane na wytwarzania z nich płyt w kolejnych etapach, które przewidują prace rozwojowe w zakresie wytwarzania płyt z opracowanych kompozytów metodą prasowania i wytłaczania od skali laboratoryjnej do technicznej. Wynikiem prac będą założenia do technologii produkcji płyt kompozytowych, które zostaną wykorzystane przy wdrażaniu ich w docelowej firmie po zakończeniu projektu. Ostatni etap prac dotyczy głównie ochrony wyników uzyskanych badań w formie zgłoszeń patentowych lub know-how oraz ich promocji i poszukiwania odbiorców innych niż zadeklarowany partner biznesowy.

Tytuł projektu: Wsparcie działań Łukasiewicz – IMPiB w zakresie oceny potencjału komercjalizacyjnego opracowanej technologii wytwarzania kompozycji zapachowych oraz określenia priorytetowych kierunków wdrożenia.

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz nr 6/Ł-IMPIB/ZP/2022

Całkowity budżet projektu: 75 000 zł

(w tym dofinansowanie: 75 000 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 75 000 zł

Okres realizacji: luty 2023 – maj 2023

Opis projektu: Celem prac jest ocena potencjału komercjalizacyjnego opracowanej technologii wytwarzania kompozycji zapachowych oraz określenie priorytetowych kierunków wdrożenia.

Realizacja obejmuje przeprowadzenie szczegółowej analizy opracowanej technologii z punktu widzenia możliwości jej komercjalizacji w środowisku przemysłowym.

Zadanie wpisuje się w cel Sieci Badawczej Łukasiewicz „Wzrost innowacyjności działających w Polsce przedsiębiorstw i zwiększenie ich konkurencyjności”, jest efektem projektu Akcelerator Łukasiewicza 2022 oraz realizuje cel Łukasiewicza określony w art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz zadanie Centrum Łukasiewicz wskazane w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).

Tytuł projektu: Płyta o wysokiej impedancji ogniowej.

Akronim: MgO

 Łukasiewicz – IMPiB

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider: Łukasiewicz – WIT

Konsorcjanci:  Łukasiewicz – ICMB                                                            

                           Łukasiewicz – ICSO

Całkowity budżet projektu: 11 873 516,00 zł

(w tym dofinansowanie: 9 286 083,80 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB : 292 000,00 zł

Okres realizacji: marzec 2023 – luty 2025

Opis projektu:

Projekt dotyczy opracowania technologii produkcji i wytworzenia produktu jakim jest pierwsza płyta magnezowa odporna ogniowo na bazie surowców dostępnych w Unii Europejskiej. Obecnie na rynku europejskim generalnie występują płyty ogniochronne do zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych (np.: tuneli), albo producenta niemieckiego (PROMAT), albo płyty producentów chińskich. Firma PROMAT bazuje na technologii krzemioanowo-wapiennej. Firmy chińskie bazują na technologii węglanowo-magnezowej. Płyt chińskie są znacznie tańsze w produkcji w porównaniu z płytami firmy PROMAT, jednakże koszty transportu, a obecnie i niepewność ciągłości dostaw powoduje, że końcowa cena jest porównywalna z cenami firmy PROMAT. Projektowane rozwiązanie odpowiada na potężne zapotrzebowanie na płyty ogniochronne dla konstrukcji żelbetowych, gdzie rynek europejski to rynek rzędu 100 mln m2 płyt (do 2030 roku). Niezbędnym jest zapewnienie ciągłości i pewności dostaw produktu. Projekt zapewni ciągłość i pewność dostaw płyt ogniochronnych poprzez: wykorzystanie tylko i wyłącznie surowców z terenów Unii Europejskiej oraz obniżenie końcowej ceny produktu poprzez zmniejszenie kosztów transportu. Wobec powyższego produkowana płyta ogniochronna będzie tańsza od płyt producentów chińskich, a przede wszystkim tańsza od płyt firmy PROMAT. W celu oferowania na rynku kompleksowego wyrobu (wyrób + sposób montażu) w trakcie projektu zostanie opracowany klej do aplikacji płyt magnezowych do zabezpieczeń konstrukcji żelbetonowych (Ł-IMPiB) niezbędnych do końcowego zastosowania. Dodatkowo, w trakcie realizacji projektu zostaną podjęte prace nad opracowaniem emulsji do otrzymywania płyt drewnopochodnych StopFire; a następnie uzyskanie patentu oraz możliwość generowania zysków dla instytutu z licencjonowania/sprzedaży praw własności (Ł-ICSO).

Tytuł projektu: Dostrojenie barwy farb nawierzchniowych – metoda doboru pigmentów i zapewnienie stabilności barwy / Tuning the colour of topcoats – method for selection of pigments and safeguarding colour stability (ColourTune)

Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Wykonawcy:

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Okres realizacji:

01.06.2022–31.05.2024

Opis projektu:

Celem projektu jest sprawdzenie czy w wyniku badań starzeniowych powłok w cyklicznie zmiennych warunkach, obejmujących zmiany temperatury, wilgotności i działanie promieniowania UV, można ustalić z dużym prawdopodobieństwem, w jaki sposób należałoby modyfikować powłoki nawierzchniowe w celu poprawy ich odporności na czynniki atmosferyczne, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości optycznych (zachowania połysku, barwy). Wyniki badań barwometycznych, struktury i topografii powłok oraz generowania w nich naprężeń pod wpływem różnych zmiennych narażeń można wykorzystać do ustalenia, jak długo powinny trwać badania starzeniowe i według jakiego cyklu, aby uzyskać wystarczająco duże zróżnicowanie wyników, a tym samym informacje potrzebne do ukierunkowania optymalizacji receptur, jak również który z czynników (UV, woda czy wahania temperatury i wilgotności) w największym stopniu wpływa na właściwości dekoracyjne powłok. Wyniki projektu posłużą więc zarówno do weryfikacji metod badań laboratoryjnych symulujących warunki atmosferyczne, jak i do określenia możliwości poprawy właściwości powłok nawierzchniowych w celu uzyskania jak najlepszej stabilności barwy. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu umożliwią skuteczny dobór pigmentów i optymalizację farb nawierzchniowych stosowanych w systemach powłokowych do długoletniej ochrony konstrukcji stalowych.

Całkowity budżet projektu: 1 987 129,29 zł,

(w tym dofinansowanie: 1 956 980,48 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 879 804,24 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy Cornet.

Tytuł projektu:  Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście

Akronim: POL-KOMP 

Okres realizacji:
kwiecień 2022 – marzec 2025

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego bioproduktu przyspieszającego rozkład tworzyw biodegradowalnych w kompoście przeznaczonym do rekultywacji gleb lub na cele ogrodnicze pod uprawę wybranych gatunków roślin (m. in. wykorzystywanych do produkcji biomasy na cele energetyczne). Bioprodukt dedykowany jest zarówno dla firm przetwarzających odpady, jak i dla posiadaczy przydomowych kompostowników. Zastosowanie produktu pozwoli konsumentom deponować odpady m. in. naczynia jednorazowego użytku, doniczki, opakowania, folie ogrodnicze wykonane z wybranych tworzyw polimerowych .

Link do strony projektu:        www.pol-komp.pl

Całkowity budżet projektu:            1 500 000 zł,
(w tym dofinansowanie: 1 500 000 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:       1 500 000 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XII

                               

Tytuł projektu: Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2

Akronim: CoVTex

Lider:
Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Konsorcjum:
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Politechnika Śląska
SondaSys sp z o.o.
ISKIERKA Sp. z o.o

Okres realizacji:
styczeń 2022 – styczeń 2025

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej bioaktywnej maski o konstrukcji umożliwiającej szybką i bezpieczną wymianę innowacyjnych funkcjonalnych filtrów włóknistych i opracowanie wymienialnych filtrów jednorazowego użytku oraz rękawic i kominiarki wielokrotnego użytku, jak również ocena wpływu COVID-19 na gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP. Zakres prac badawczych obejmuje opracowanie struktur włókienniczych oraz metod ich funkcjonalizacji bioaktywnej, opracowanie polimerów bioaktywnych do druku 3D, konstrukcji maski, rękawic i kominiarki, opracowanie bioaktywnych powłok o właściwościach

Całkowity budżet projektu:            10 324 260 zł, 
(w tym dofinansowanie: 10 324 260 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:      979 000 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR

Tytuł projektu: Inteligentne powłoki lakierowe o obniżonej tendencji do nagrzewania się oraz do zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcji dla budownictwa modułowego.

Akronim. ModuoTech

Lider:  
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Konsorcjum: 
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Okres realizacji: czerwiec 2021 – maj 2024

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie nowych powłok nawierzchniowych – składników systemów powłokowych – charakteryzujących się podwyższoną wartością całkowitego współczynnika promieniowania słonecznego i/lub opóźniających zapalanie się pokrytych nimi materiałów poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się płomienia. Zwiększony współczynnik odbicia promieniowania słonecznego polimerowych powłok lakierowych naniesionych na powierzchnie zewnętrzne budynków modułowych, ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej obiektów. Możliwość sterowania procesem kumulacji ciepła, wywołanej przez promieniowanie słoneczne, zwiększą efektywność energetyczną budynków, obniżając nakłady na chłodzenie i pośrednio wpływając na zmniejszenie strat energii wynikających z przeciążenia sieci energetycznych.

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz

Całkowity budżet projektu:        1 741 028,75 zł,
(w tym dofinansowanie:        1 566 925,88 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:        
1 001 025,00 zł

Tytuł projektu: Właściwości magneto-delektyczne hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o potencjale aplikacyjnym w usuwaniu smogu elektromagnetycznego.

Akronim: EM_Innovation

Lider:   Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Konsorcjum:  Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Okres realizacji:
wrzesień 2021 – wrzesień 2023

Opis projektu:
Celem wnioskowanego projektu jest wytworzenie hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o wysokiej absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości. W związku z zainteresowaniem tematyką na arenie międzynarodowej w ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów multiferrytowych w postaci cząstek. Z uwagi na różnice we właściwościach magnetyczncych oraz elektrycznych poszczególnych ferrytów przewiduje się uzyskanie materiałów o nietypowych właściwościach magneto-dielektrycznych i wysokiej zdolności absoebcji promieniowania elektromagnetycznego.

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz

Całkowity budżet projektu:        1 570 550,00 zł,
(w tym dofinansowanie:        1 099 385,00 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:       
254 835,00 zł

Tytuł projektu: Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem.
Akronim: EcoWaterZinc

Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Wykonawcy:
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Okres realizacji:
maj 2021 – kwiecień 2023

Opis projektu:
Projekt ma na celu zbadanie możliwości i sposobów otrzymania wysokojakościowych, ekologicznych, wodnych systemów powłokowych pigmentowanych cynkiem. Cel projektu zostanie zrealizowany przez dobór i modyfikację składu matrycy polimerowej, a także przez dodatek środków o wyjątkowej stabilności oraz właściwościach barierowych i wzmacniających powłoki mechaniczne. W projekcie zostanie zastosowana wodorozcieńczalna żywica epoksydowa zawierająca zmniejszoną ilość zmodyfikowanych pigmentów cynkowych w porównaniu do tradycyjnych wysokocynkowych gruntów antykorozyjnych. Pomimo mniejszej zawartości cynku w powłoce opracowane grunty będą dorównywać lub nawet przewyższać pod względem właściwości ochronnych grunty wysokocynkowe, a jednocześnie spełniać wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Projekt ten ma na celu badanie i ocenę koncepcji, a nie opracowanie produktów nadających się do sprzedaży w trakcie trwania projektu – ma on więc charakter przed konkurencyjny.

 

Całkowity budżet projektu:       1 547 395,68 zł,
(w tym dofinansowanie:        1 528 436,76 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:      
702 717,25 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy Cornet 30