Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły następujące pytania:

„ 1. W celu przelania wadium proszę o SWIFT i IBAN podanego rachunku”

 Wyjaśnienie Zamawiającego:

IBAN PL15109015060000000050020189

SWIFT: WBKPPLPP

 „ 2. W związku z listą dokumentów koniecznych do złożenia wraz z ofertą firma „………”:

 – aby wypełnić punkt IX.C. 1.1)a) przedstawi wypis z właściwego rejestru handlowego, ponieważ informacje o likwidacji lub upadłości są w rejestrze zawsze umieszczane, brak takiego wpisu dokumentuje, że nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

 – aby wypełnić punkt IX.C. 1.1)c) przedstawi oświadczenie poświadczone notarialnie o treści:”Niniejszym potwierdzamy

– że ani nasza firma, ani nasi statutowi i ustawowi reprezentanci nie spełniają warunków związanych z wykluczeniem z ubiegania się o zamówienie,

– że ani nasza firma, ani nasi statutowi i ustawowi reprezentanci nie popełnili przestępstw popełninych w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, co mogłoby kwestionować naszą pozycję- partnera godnego zaufania- jako oferenta.”poświadczone notarialnie

 – aby wypełnić punkt IX.C. 1.2) przedstawi oświadczenie poświadczone notarialnie. Proszę o sprecyzowanie, czy wystarczy powołać się na art. 24 ust. 1 pkt 408 uPzp, czy przywołać jego treść. Proszę o informację, czy takie zaświadczenia i oświadczenia wystarczą, czy też zmienić/ rozszerzyć ich treść…”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Złożone przez Wykonawcę dokumenty powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności nie powinny zawierać zmian merytorycznych wzorów dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) i odpowiednio rozdziale IX lit. C SIWZ, przy czym w zakresie określonym:

1)    w rozdziale IX lit. C ust. 1 pkt 1 lit a, takim dokumentem może być odpis z właściwego rejestru nie zawierający informacji o upadłości lub likwidacji, o ile takie informacje są zawsze zamieszczane w takim odpisie w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji;

2)    w rozdziale IX lit. C ust. 1 pkt 1 lit c – wystawiony dokument albo oświadczenie powinny potwierdzać, iż wobec wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie;

3)    w rozdziale IX lit. C ust. 1 pkt 2 – złożone zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego albo oświadczenie może zawierać odpowiednie odesłanie do mającego zastosowanie w przypadku Wykonawcy punktu określonego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych lub zawierać treść takiego punktu.

Należy jednak pamiętać o tym, iż złożenie dokumentów w formie określonej w § 4 ust. 3 cyt. wyżej rozporządzenia i odpowiednio rozdziale IX lit. C ust. 2 SIWZ (np. oświadczenia przed notariuszem) zostało uzależnione od tego, czy w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów określonych w § 4 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia i odpowiednio rozdziale IX lit. C ust. 1 SIWZ.

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia