Wyjaśnienia i zmiana SIWZ do zamówienia nr 1/NG/05/2012/I

Dostawa samochodu osobowego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 1/NG/05/2012/I  – Dostawa samochodu osobowego wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udzielił następującą odpowiedź

Zapytanie

Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy akceptujecie Państwo w podpunkcie „Gwarancja” gwarancje na powłokę lakierniczą wynoszącą 3 lata, zamiast gwarancji 5-cio letniej.


Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza gwarancję na powlokę lakierniczą wynosząca 3 lata.

Mając na uwadze udzieloną odpowiedź Zamawiający wprowadził następujące zmiany w SIWZ:

  1. w rozdziale III „Opis  przedmiotu zamówienia”, ustęp 3 jest:

„ … oraz min. 5 letnią gwarancją na powłokę lakierniczą…”


Powinno być:

„…oraz min. 3 letnią gwarancją na powłokę lakierniczą…”

  1.  w tabeli zgodności stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ w części „Gwarancja” jest:

„…min. 5 letnia gwarancja na powłokę lakierniczą”

Powinno być:
 
„…min. 3 letnia gwarancja na powłokę lakierniczą”
 
W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 12.07.2012r. na 16.07.2012r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
 
W załączeniu tekst jednolity SIWZ.

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ do zamówienia nr 1/NG/05/2012/I