Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 19.07.2011r.

icon doc page

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ do zamówienia nr 5/GP/08/2011/I  Dostawa urządzeń badawczych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 5/GP/08/2011/I  – Dostawa urządzeń badawczych wpłynęło siedem zapytań, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi

Zapytanie 1

Na podstawie art. 38, pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza dostawę do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie ul. Harcerska 30, spektrometru absorpcji atomowej, o którym mowa w Części 3 SIWZ, charakteryzującego się następującymi parametrami:

– aparat z dwoma atomizerami zainstalowanymi na stałe w jednym aparaci

e- atomizacja elektrotermiczna (w kuwecie grafitowej) z korekcją Zeemana jak również lampą deuterową, co pozwala użytkownikowi zastosowanie obu korekcji tła w ramach jednej analizy

– atomizacja  płomieniowa z korekcją lampą deuterową- uniwersalny 50 mm tytanowy palnik z automatyczną optymalizacją położenia (góra-dół), z możliwością skręcenia do 900, pozwalający na pracę z płomieniem acetylen/powietrze i podtlenek azotu/powietrze (opcjonalnie palnik 100 mm dla płomienia acetylen/powietrze)

– automatyczna kontrola przepływu gazów- automatyczna regulacja palnika w stosunku do drogi optycznej- optyczny system dwuwiązkowy

– fotopowielacz jako detektor, który charakteryzuje się dużo wyższą czułością niż detektor półprzewodnikowy, zwłaszcza w zakresie UV

– monochromator Echelle o odwrotnej dyspersji liniowej 0,5 nm/mm, zapewniający co najmniej 3-krotnie większą rozdzielczość oraz dużo większą liniowość odczytu

– zakres optyczny 180-900 nm

– komputerowo ustawianie szczeliny spektralnej pozwalające na wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 nm

– 6 -pozycyjny, automatyczny talerz lamp z rozpoznawaniem lamp kodowanych i sześcioma niezależnymi zasilaczami

– automatyczne justowanie lamp w wiązce światła

– zamknięty układ chłodzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym o mocy co najmniej 900W w temp. 20°C  z cyfrową kontrolą temperatury

– podajnik próbek do pieca grafitowego min. 60-pozycyjny zasilany ze spektrometru i kontrolowany przez to samo oprogramowanie co spektrometr

– piec grafitowy grzejący z maksymalną temperaturą 3000ºC, co niezbędne jest zwłaszcza w przypadku baru, którego temperatura atomizacji wynosi 2750ºC

– kuweta grafitowa grzana podłużnie, co przekłada się na kilku do kilkunastokrotnie wyższe czułości niż w przypadku poprzecznego grzania

– piec grafitowy wyposażony w optyczny czujnik do sterowania temperaturą kuwety grafitowej

– oprogramowanie obsługujące technikę płomieniową, kuwetę grafitową i generacje wodorków w języku polskim!

– automatyczny system  generacji wodorków, wyposażony w masowy kontroler przepływu, w celu zwiększenia precyzji dozowania próbki do kuwety pomiarowej, z niezbędnym wyposażeniem i materiałami zużywalnymi na min. 2 lata

– automatyczny system rozcieńczania ze stałym współczynnikiem rozcieńczenia; inteligentne rozcieńczanie próbek spoza zakresu krzywej kalibracji; automatyczne przygotowanie wzorców do kalibracji z 1 stężonego roztworu

– bezpulsacyjna pompa dwutłokowa z szybkością przepływu – 6 rzędów wielkości, od nL/min do mL/min; możliwość rozcieńczania do  200x, przy 100x rozcieńczaniu dokładność +/-2%

– automatyczne sporządzanie wykresów mineralizacji-atomizacji, co pozwala na automatyczną optymalizację temperatury w kuwecie grafitowej

– wymiary maksymalne (WxHxD):  78,8 cm x 53 cm x 59,6 cm (do 79 cm z autosamlplerem)

 Oraz Mineralizatora o parametrach:

– piec mikrofalowy z układem dwóch magnetronów o łącznej mocy 1600 W,

– moc emitowana w sposób niepulsacyjny (ciągły) lub pulsacyjny, dobierana w sposób automatyczny z możliwością  śledzenia zadanego profilu temperatury

– automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu- rotor min. 10 pozycyjny z naczyniami teflonowymi zamkniętymi o pojemności

 – min.100 ml każde, wysokociśnieniowy

-maksymalne ciśnienie pracujące min. 100 barów (1450psi)

– rotor z kontrolą temperatury poprzez czujnik temperatury (termopara) w naczyniu referencyjnym

– system kontroli ciśnienia maksymalnego w każdym naczyniu z dyskami uchylnymi wielokrotnego użytku

– możliwość pracy z dowolną liczbą naczyń w rotorze, bez konieczności umieszczania pustych naczyń

– rotor segmentowany, tzn. naczynia są segmentowane i wkłada się je i wyjmuje pojedynczo z komory

– maksymalna temperatura pracy 3000C

– system umożliwiający programowanie parametrów procesu oraz wprowadzanie zmian parametrów programu roztwarzania w trakcie jego realizacji

– graficzny podgląd aktualnych parametrów przebiegu procesu (kolorowy wyświetlacz LCD)

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na urządzenia (spektrofotometr absorpcji atomowej i mineralizator) o parametrach  innych niż przedstawione w Załączniku nr 3a do SIWZ a przedstawiona w zapytaniu charakterystyka urządzenia nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego  

Zapytanie 2

1.    Czy dla potwierdzenia wymaganej klasy 0,5 oferowanych głowic pomiarowych siły Zamawiający wymaga przeprowadzenia procedury kalibracji zgodnie z normami ISO7500-1 lub ASTM E4 wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania (wg ILAC)?

 Odpowiedź ad.1

Zamawiający w celu potwierdzenia klasy dokładności głowic wymaga świadectwa kalibracjizgodnie z ISO7500-1 oraz świadectwa wzorcowania (wg ILAC).Dokumenty te należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru urządzenia.

2.    Czy dla potwierdzenia wymaganej klasy dokładności oferowanych ekstensometrów Zamawiający wymaga przeprowadzenia procedury kalibracji zgodnie z normami ISO 9513 lub ASTM E4 wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania (wg ILAC)?

Odpowiedź  ad. 2

Zamawiający w celu potwierdzenia klasy dokładności extensometrów wymaga świadectwa kalibracji zgodnie z ISO9513 oraz świadectwa wzorcowania (wg ILAC)  Dokumenty te należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru urządzenia.

3.    Czy w ramach wymaganych referencji Zamawiający wymaga przedstawienia listów referencyjnych od użytkowników systemów jak oferowany, np. minimum trzech referencji w Polsce?

Odpowiedź  ad.3

Zamawiający nie wymaga przedstawienia listów referencyjnych.

4.    Czy Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia producenta posiadania w Polsce autoryzowanego serwisu oferowanego urządzenia?

Odpowiedź ad. 4

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia producenta posiadania w Polsce autoryzowanego serwisu oferowanego urządzenia.  

Zapytanie 3

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na nastepujące pytania dotyczące „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń badawczych dla IMPiB w Toruniu. Pytania dotyczą wymaganych parametrów aparatów wymienionych w „Tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ

1.    Czy zamawiający dopuści aparaty z korzystniejszym rozwiązaniem technicznym, to jest aparaty z dwoma oddzielnymi komorami pomiarowymi dla wersji płomieniowej i kuwety grafitowej, co eliminuje konieczność mechanicznego przestawiania palnika i pieca grafitowego z automatycznym podajnikiem oraz konieczność każdorazowej optymalizacji ich ustawienia?

Odpowiedź ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza aparatu z dwoma oddzielnymi komorami.

2.    Czy zamawiający dopuści aparaty z korzystniejszym rozwiązaniem korekcji tła, to jest aparaty z korekcją Zeemana zarówno dla wersji płomieniowej jak i kuwety grafitowej? Nadmieniam, że korekcja Zeemana pozwala na korygowanie tła w pełnym obszarze spektralnym (to jest w wymaganym zakresie od 190 do 900 nm), podczas gdy korekcja deuterowa ograniczona jest tylko do zakresu ultrafioletu to jest do ok. 380nm.

Odpowiedź ad. 2

Zamawiający dopuszcza aparat z korekcją Zeemana.

3.    Czy Zamawiający dopuści palnik regulowany manualnie?

Odpowiedź ad. 3

Zamawiający dopuszcza regulację manualną obrotu palnika. Regulacja płaszczyzn przód-tył i góra-dół musi być regulowana automatycznie.

4.    Czy Zamawiający dopuści aparat ze szczelinami optycznymi innymi niż wymienione w tabeli, to jest spektrometr ze szczelinami: 0.2, 0.4, 0.7 i 2.3 nm? Nadmieniam, że producenci spektrometrów AA stosują w oferowanych przyrządach różne szczeliny spektralne – nie ma zunifikowanego systemu. W żadnym stopniu nie przesądza to o jakości aparatu i jego możliwościach analitycznych.

Odpowiedź ad. 4

Zamawiający wymaga aparatu z minimum  trzema szczelinami optycznymi  w zakresie od 0,2 do 2,5 nm.

5.    Czy Zamawiający dopuści aparaty bez zasilacza dla lamp bezelektrodowych, w przypadku możliwości osiągnięcia wymaganych granic wykrywalności pierwiastków na poziomach osiąganych np. metodą kuwety grafitowej? Nadmieniam, że lampy bezelektrodowe charakteryzują się mniejsza stabilnością pracy, krótszym czasem życia i wyższą ceną niż lampy standardowe.  Prosimy o podanie wymaganych granic wykrywalności dla pierwiastków przewidzianych do oznaczania z użyciem lamp bezelektrodowych.

Odpowiedź ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez zasilacza do lamp bezelektrodowych.

 

Wymagane granice wykrywalności to w ppb (µg/l):Lampa——–PŁOMIEŃ————-KUWETA———–GEN.WODORKÓWCa                  1.5                             0.01Mg                  0.15                          0.004Si                    90                             1.0Al                    45                             0.1Ti                    75                             0.35Fe                   5                               0.06Zn                     1.5                          0.02Sb                   45                            0.05                       0.15As                   150                          0.05                        0.03Ba                   15                            0.35B                     1000                        20Cd                   0.8                           0.002Cr                    3                              0.004Pb                   15                            0.05Hg                   300                         0.6                            0.009Se                   100                          0.05                         0.03Sn                   150                         0.1 

 

6.    Czy Zamawiający dopuści lampy niekodowane? Nadmieniam, że różnica w stosowaniu lamp kodowanych i niekodowanych polega wyłącznie na konieczności wpisania numeru pozycji lampy w holderze podczas programowania procedury oznaczania. Pozostałe funkcje lamp są takie same. Cena lamp kodowanych jest wyższa niż w przypadku lamp niekodowanych co wpływa na koszty eksploatacji przyrządu (lampy wymagają wymiany).

Odpowiedź ad.6

Zamawiający nie dopuszcza lamp niekodowanych.

 7.    Czy Zamawiający dopuści aparaty z kuwetą grafitową z możliwością pracy w temperaturach wyższych niż 2600oC? Nadmieniam, że w przypadku pieca grafitowego bardzo korzytna jest możliwość pracy w temperaturach wyższych niż wymagana przez zamawiającego, ze względu na możliwość rozkładu podczas etapu atomizacji związków charakteryzujących się bardzo wysokimi temperaturami rozkładu.

Odpowiedź ad. 7

Zamawiający dopuszcza pracę kuwety powyżej 2600 oC, pod warunkiem, że wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu pełne możliwości analityczne aparatu w temp. do 2600 OC.

8. Czy Zamawiający dopuści aparaty z powszechnie stosowanymi fotopowielaczami w charakterze detektorów?

Odpowiedź ad.8

Zamawiający nie dopuszcza aparatu z fotopowielaczami w charakterze detektorów.

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu generowania wodorków z 3-kanałową pompą perystaltyczną? Prosimy jednocześnie o objaśnienie potrzeby stosowania pompy 8-kanałowej dla systemu generowania wodorków.

Odpowiedź ad. 9

Zamawiający nie dopuszcza systemu generowania wodorków z 3-kanałową pompą perystaltyczną.Zamawiający potrzebuje systemu min. 4-kanałowego na następujące czynniki-roztwory: kwas-nośnik, reduktor, próbka, odprowadzenie ścieków. Większa liczba kanałów będzie potrzebna w przypadku pojawienia się rozwojowych aplikacji wymagających kolejnych czynników.  

10. Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze rozwiązanie dotyczące wkładania pojedynczych naczyń bezpośrednio do komory mineralizatora, eliminujące konieczność operowania (przenoszenia, wkładania i wyjmowania) bardzo ciężkim (kilkunastokilogramowym) rotorem wypełnionym naczyniami? W SIWZ wymagane jest wkładanie naczyń do rotora poza mineralizatorem.

   Odpowiedź ad.10

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania dotyczącego wkładania pojedynczych naczyń bezpośrednio do komory mineralizatora.  

11. Czy Zamawiający dopuści mineralizatory z czujnikiem ciśnienia wbudowanym w komorę mineralizatora, a nie w rotor? Nadmieniam, że takie rozwiązanie jest równocenne jeśli chodzi o efekt – to jest możliwość pomiaru ciśnienia w każdym naczyniu. W przypadku pomiaru temperatury Zamawiający żąda czujnika IR wbudowanego w piec.

 Odpowiedź ad. 11

 Zamawiający dopuszcza mineralizatory z czujnikiem ciśnienia wbudowanym w komorę mineralizatora.  

12. Czy Zamawiający dopuści mineralizatory z wyższym niż 60 atm maksymalnym ciśnieniem roboczym i wyższą niż 260oC maksymalną temperaturą pracy? Nadmieniam, że możliwość korzystania z wyższej temperatury i wyższego ciśnienia jest korzystna przy mineralizacji trudno rozkładających się materiałów.

 Odpowiedź ad. 12

 Zamawiający dopuszcza mineralizatory z wyższym niż 60 atm maksymalnym ciśnieniem roboczym i wyższą niż 260oC maksymalną temperaturą pracy

Zapytanie 4:  

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia, na przykład do 4 miesięcy?

Uzasadnienie: Wskazany w SIWZ termin wykonania zamówienia: „… 3 miesiące..” oznacza w praktyce jedynie 2-miesięczny okres na wyprodukowanie systemu i testy fabryczne, ponieważ ok. 4 tygodni należy przewidzieć na: wysyłkę i transport, rozładunek i instalację, uruchomienie, sprawdzenie, szkolenie personelu i kalibrację systemu.Tymczasem zamawiany system to wysoko-specjalistyczne urządzenie badawcze do realizacji precyzyjnych pomiarów wytrzymałościowych. Systemy tego typu są wykonywane przez producentów jednostkowo – pod konkretne zamówienia. Standardowe terminy wykonania tego rodzaju maszyn to: 3 – 4 miesiące. Wymagany znacząco krótszy okres wykonania zamówienia (w praktyce do 2 miesięcy) nie pozwala na zachowanie procedur jakości wykonania i testów fabrycznych odbioru systemu. Ewentualna przyspieszona realizacja może być obarczona nieprawidłowościami wykonania,  które ujawnią się w trakcie użytkowania ze szkodą dla Zamawiającego. Istnieje obawa, że żaden renomowany producent systemów do badań wytrzymałościowych  nie złoży oferty z tak krótkim wymaganym terminem realizacji.W tej sytuacji przedłużenie terminu wykonania jest jak najbardziej zasadne i chroniące interes Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia poza przypadkami przewidzianymi w umowie.

Zapytanie 5:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami)…… niniejszym składa zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Proszę o potwierdzenie, że parametr „pobieranie danych/ obróbka sygnału: min. 24 bit” dotyczy cyfrowego systemu sterującego bezpośrednio pracą maszyny a nie komputera nadzorującego cały system?

 Odpowiedź ad. 1

 Zamawiający potwierdza, że parametr „pobieranie danych/ obróbka sygnału: min. 24 bit” dotyczy cyfrowego systemu sterującego bezpośrednio pracą maszyn (dot. Części 1)  

2. Proszę o informację czy cyfrowy system sterujący maszyną (nie komputer) powinien posiadać procesor GP64bit?

 Odpowiedź ad. 2

 Zamawiający informuje, że cyfrowy system sterujący maszyną powinien posiadać procesor GP64bit (dot. Części 1)

3. Czy pilot do obsługi maszyny powinien być bezprzewodowy?

 Odpowiedź ad. 3

Zamawiający informuję, że pilot do obsługi maszyny powinien być bezprzewodowy. (dot. Części 1)

4. Czy komora temperaturowa powinna posiadać mocowanie szynowe uniemożliwiające zdjęcie komory w trakcie pomiaru?

 Odpowiedź ad. 4

Zamawiający informuję, że komora temperaturowa powinna posiadać mocowanie szynowe uniemożliwiające zdjęcie komory w trakcie pomiaru (dot. Części 1)

 Zapytanie 6:

Zapytanie dot. zał. nr 3a:

Prosimy o wyjaśnienie czy wpisując w pkcie 2 – (Wyposażenie dodatkowe – mineralizator mikrofalowy do mineralizacji na mokro) parametr ‘możliwość rozbudowy o system do odparowywania i zatężania w warunkach „clean room”,  suszenia próbek w warunkach „clean room”, syntez mikrofalowych oraz ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi’, mają Państwo na myśli zapewnienie możliwości rozbudowy systemu mikrofalowego o w/w podzespoły przez tego samego Dostawcę, który dostarczy mineralizator (co gwarantowałoby prawidłowe dobranie wszystkich akcesoriów niezbędnych do właściwego funkcjonowania nowego podzespołu) czy też przez dowolną firmę na rynku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozbudowę systemu przez dowolną firmę na rynku pod warunkiem zagwarantowania przez nią prawidłowego dobrania wszystkich akcesoriów niezbędnych do właściwego funkcjonowania nowego podzespołu i całego urządzenia.  

 Zapytanie 7:

 W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania o Zamówienie Publiczne nr 5/GP/08/2011/I składamy następujące pytania:                                                 

Pytanie dot. części 3

 Czy zamawiający do wykonywanej instalacji gazów w części 3 wymaga projektu budowlanego ?

 Odpowiedź ad.1

 Zamawiający nie przewiduje do wykonywanej instalacji gazów w części 3 projektu budowlanego.

Pytanie dot. części 3

 Czy zamawiający do wykonywanej instalacji gazów w części 3 wymaga projektu wykonawczego ?

 Odpowiedź ad.2

 Zamawiający wymaga do wykonywanej instalacji gazów w części 3 projektu wykonawczego.

Pytanie dot. części 3

 Czy zamawiający do wykonywanej instalacji gazów w części 3 wymaga :

1.      Mapa do celów projektowych

2.      Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

3.      Wniosek o warunki zabudowy

4.      Uzgodnienia ZUDP

5.      Wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska

6.      Wniosek o pozwolenie na budowę

Odpowiedź ad.3

 Zamawiający nie przewiduje do wykonywanej instalacji gazów w części 3

1.      Mapa do celów projektowych

2.      Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

3.      Wniosek o warunki zabudowy

4.      Uzgodnienia ZUDP

5.      Wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska

6.      Wniosek o pozwolenie na budowę

    Pytanie dot. części 3

 Czy zamawiający do wykonywanej instalacji gazów w części 3 wymaga wykonania systemu detekcji ?

Odpowiedź ad.4

Zamawiający wymaga wykonania systemu detekcji.

    Pytanie dot. części 3

 Jaka mam być łączna suma punktów odbioru gazów?

Odpowiedź ad.5

Zamawiający informuje, że łączna suma punktów odbioru gazu wynosi 13.  

 Na podstawie zadanych pytań i udzielonych wyjaśnień Zamawiający wprowadził zmiany w SIWZ.

Dokonane zmiany znajdują się w załączonym pliku – „Zmiany” oraz w „Tekście jednolitym SIWZ”

icon doc page Tekst jednolity SIWZ

icon doc page Zmiany

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 19.07.2011r.