Wyjaśnienie do zamówienia nr 1/NG/06/2012/I

Wyjaśnienia do SIWZ nr postępowania 1/NG/06/2012/I na
„Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń  laboratoryjno – biurowych”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 1/NG/06/2012/I – całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń  laboratoryjno – biurowych wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

 

„1. Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy bezpośrednio świadczący usługę ochrony osób i mienia posiadali licencje pracownika ochrony fizycznej?
Prosimy o wyszczególnienie wymiaru godzinowego pełnienia służby na poszczególnych obiektach poprzez podanie:

a)    W jakim wymiarze osobowym i w jakich godzinach ma być pełniona służba ochrony na obiekcie: „ Instytut przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55”?
b)    W jakim wymiarze osobowym i w jakich godzinach ma być pełniona służba ochrony na obiekcie: „ Budynek administracyjno – biurowym użyteczności publicznej  przy ul. Szosa Chełmińska 30”?
c)    W jakim wymiarze osobowym i w jakich godzinach ma być pełniona służba ochrony na obiekcie: „  Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej  50  w Gliwicach”?
d)    W jakim wymiarze osobowym i w jakich godzinach ma być pełniona służba ochrony na obiekcie: „ Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy  przy  ul. Harcerskiej 30”?

Zgodnie z SIWZ (dotyczy zadania C)
„Zamawiający  wymaga, aby w Oddziale służbę pełniło 3 pracowników ochrony na dobę, w tym godz. 6.00 – 20.00  – 1 pracownik ochrony, godz. 20.00- 6.00   – 2 pracowników ochrony. Szef ochrony – jeden pracownik, powinien posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,  wartownik  – dwóch pracowników powinno posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Zamawiający wymaga ponadto wyposażenia pracowników ochrony w paralizatory elektryczne  – 2 szt., pałki wielofunkcyjne – 2 szt., kajdanki – 2 szt.”

 

Odpowiedź na pyt. 1
Zamawiający wymaga jedynie, aby licencje pracowników ochrony fizycznej posiadali pracownicy bezpośrednio świadczący usługę ochrony w Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy  przy  ul. Harcerskiej 30 w Piastowie.
Zamawiający wymaga ochrony bezpośredniej i dozoru w poszczególnych obiektach:

a)    W obiekcie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 w Toruniu – całodobowo w wymiarze co najmniej jednej osoby na całą dobę,

b)    w  obiekcie Instytutu „ Budynek administracyjno – biurowy użyteczności publicznej  przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu „    całodobowo w wymiarze co najmniej jednej osoby na całą dobę,

c)    w obiekcie Instytutu: „Oddział Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowskiej  50  w Gliwicach” całodobowo w wymiarze co najmniej jednej osoby na całą dobę,

d)    w obiekcie Instytutu:  Oddział Elastomerów i Technologii Gumy  przy  ul. Harcerskiej 30 w Piastowie – całodobowo  w następującym  wymiarze osobowym:
w godz. 6.00 – 20.00  – 1 pracownik ochrony( 1 osoba)
w godz. 20.00- 6.00   – 2 pracowników ochrony (2 osoby).

 

„2. Czy Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy ochrony na obiekcie (dot. zadania C) posiadali licencje pracownika ochrony fizycznej?”.

 

Odpowiedź na pyt. 2
Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy ochrony na obiekcie (dot. zadania C) posiadali licencję pracownika ochrony fizycznej.

 

„3. Czy Szef ochrony według wymagań Zamawiającego ma także obowiązek pełnienia służba na obiekcie, czy też jedynie jest on osobą nadzorująca i koordynującą prace pracowników ochrony?”

 

Odpowiedź na pyt. 3
Szef ochrony powinien pełnić służby na obiekcie.

 

„4. Czy  Zamawiający   stawia   jakiekolwiek    wymagania   w   zakresie  rodzaju   (typu) paralizatorów,   stosowanych  jako  środki   przymusu  bezpośredniego  w   ochronie Oddziału Zamiejscowego Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie (Zadanie C)? Jeżeli   tak, proszę o doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym zakresie.”

 

Odpowiedź na pyt. 4
Zamawiający   nie stawia   jakichkolwiek    wymagań   w   zakresie  rodzaju   (typu) paralizatorów,   stosowanych  jako  środki   przymusu  bezpośredniego  w   ochronie Oddziału Zamiejscowego Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

 

„5. Jak kształtuje  się  średniomiesięczne  zużycie środków  higienicznych,  które Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć w  każdym  z   wyszczególnionych  przez Zamawiającego obiektów  (z podziałem na poszczególne zadania)? Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie oszacować w/w  wielkości, proszę o podanie średniomiesięcznej ilość osób  korzystających  ze wspomnianych środków w  każdym  z  obiektów  (zarówno w pomieszczeniach łazienek oraz WC, jak i sekretariatów} .”

 

Odpowiedź na pyt. 5
Zamawiający nie prowadzi rejestru średniomiesięcznego  zużycia środków higienicznych i  podaje średnią liczbę osób przebywających stale w tych obiektach:
1)    w obiekcie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55      – 45 osób,
2)     w obiekcie Instytutu przy ul. Chorzowska 50A w Gliwicach – 45 osób,  
3)    w obiekcie Instytutu przy ul. Harcerskiej 30 w Piastowie      – 60 osób

„6. Jaka  jest   wielkość   powierzchni  (w   m2 )    objętej   usługą   sprzątania   w   budynku  administracyjnym przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu (Zadanie A}?”

 

Odpowiedź na pyt.6
Jest to powierzchnia klatki schodowej prowadzącej od piwnicy  poziomu (-1) do X piętra. Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni sprzątanej klatki schodowej objętej usługą  i zaleca dokonanie wizji lokalnej w obiekcie.

 

„7. Czy koszty zużycia wody, niezbędnej do wykonania usługi sprzątania oraz podlewania zieleńców i krzewów (w każdym z zadań} pokrywa Zamawiający?”

 

Odpowiedź na pyt. 7
Zamawiający pokrywa koszty zużycia wody niezbędnej do wykonania usługi sprzątania oraz podlewania zieleńców i krzewów (w każdym z zadań).

 

„ 8.    Proszę o podanie dokładnej ilości m2 okien podlegającej usłudze mycia 2x w roku.”

 

Odpowiedź na pyt. 8
Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni okien i zaleca dokonanie wizji lokalnej w obiektach przez zainteresowanych Wykonawców.

 

„9. Proszę o  dokładne  określenie  standardu  wymaganego  papieru  toaletowego  – jego gramatury i ilości warstw.”

 

Odpowiedź na pyt. 9
Papier powinien być średniej jakości, bez względu na ilość warstw i gramaturę.

 

 „10. Proszę o określenie ilości osób  zatrudnionych oraz czasowo przebywających w        Oddziale Zamiejscowym Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie (Zadanie C).”

 

Odpowiedź na pyt. 10
 W obiekcie Instytutu Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 w  Piastowie  – 60 osób zatrudnionych oraz czasowo przebywających.

 

„11. Proszę  o   określenie   rodzajów   powierzchni   płaskich   występujących   w   obiektach podlegających  usłudze  utrzymania  czystości  np.: wykładzina  dywanowa, wykładzina PCV, terakota, inne Jakie?). Czy w obiektach występują szczególne rodzaje nawierzchni, typu elektrostatyczne lub inne?”

 

Odpowiedź na pyt. 11
Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia ilości rodzajów powierzchni płaskich występujących   w   obiektach podlegających  usłudze  utrzymania  czystości  na poszczególnych obiektach. W obiektach nie występują szczególne rodzaje nawierzchni. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w obiektach przez zainteresowanych Wykonawców.

 

„12. Proszę o doprecyzowanie  ilości  i rodzajów  terenów zewnętrznych  w poszczególnych obiektach W jakich godzinach ma być świadczona  usługa  sprzątania (po spotkaniach w salach konferencyjnych)?  Jeśli Zamawiający przewiduje  konieczność  serwisu dziennego, proszę o podanie wymaganej ilości osób bądź godzin.”

 

Odpowiedź na pyt. 12
Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia ilości rodzajów powierzchni terenów zewnętrznych na poszczególnych obiektach.  Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w obiektach przez zainteresowanych Wykonawców. Zamawiający nie przewiduje korzystania z usługi serwisu dziennego.
Częstotliwość występowania usługi  sprzątania Sali konferencyjnej (po konferencjach) występuje – jeden raz na kwartał. Usługa  sprzątania (po spotkaniach w salach konferencyjnych) winna być świadczona najpóźniej następnego dnia w godzinach rannych ( od godz.8-ej).

 

„13. W   jakich   godzinach   może  być   świadczona   usługa   porządkowo-czystościowa   na poszczególnych obiektach?”

 

Odpowiedź na pyt. 13
Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi   porządkowo-czystościowej   na poszczególnych obiektach w dni robocze w czasie godzin pracy tj. w godz.  7-16.

 

„14. Czy  Zamawiający  udostępni  nieodpłatnie  pomieszczenia  niezbędne  do  świadczenia usługi oraz media(prąd i woda)?”

 

Odpowiedź na pyt. 14
Zamawiający  przewiduje nieodpłatnie udostępnienie pomieszczenia  niezbędnego  do  świadczenia usługi oraz zabezpieczy nieodpłatnie do wykonania tych usług prąd i wodę

Wyjaśnienie do zamówienia nr 1/NG/06/2012/I