Zaproszenie do składania ofert – Analizator FTIR z dn. 10.09.2014r.

Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników
ul. M. Skłodowskiej – Curie 55
87-100 Toruń

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę
Analizatora FTIR do ciągłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania i
systemu poboru i odprowadzania gazów z analizatora FTIR
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 207 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Zamówienie finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B pt. „Nowoczesne osnowy poliestrowe o zmniejszonej palności do produkcji systemów rurowych GRP”, nr umowy PBS2/B2/7/2013

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników
ul. M. Skłodowskiej – Curie 55
87-100 Toruń
NIP: 879-017-06-91;
REGON: 000044569
Telefon: (56) 650 00 44; (56) 659 84 22 – 23; (56) 659 84 75.
Faks: (56) 650 03 33
www.impib.pl

2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa analizatora FTIR do ciągłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania i systemu poboru i odprowadzania gazów z analizatora FTIR obejmujący.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie udzielane jest zgodnie z art. 4 ust 8a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
2. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora FTIR do ciągłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania i systemu poboru i odprowadzania gazów z analizatora FTIR obejmujący do Oddziału Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, zlokalizowanego w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A, zwanych dalej także urządzeniami zgodnie z parametrami opisanymi poniższej:

1) Analizator FTIR do ciągłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania

Analizator FTIR gazowych produktów spalania przeznaczony do ciągłej analizy gazowych produktów spalania podczas testów palności wykonywanych na kalorymetrze stożkowym (wg ISO 5660) lub pomiaru gęstości dymów. Analizator powinien być skonfigurowany z kalorymetrem stożkowym firmy FTT (Fire Testing Technology) będącego w posiadaniu Instytutu (Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach).

Spektrometr FTIR gazów spalinowych powstałych w trakcie testów spalania w kalorymetrze stożkowym powinien umożliwiać równoczesną dynamiczną analizę ilościową wielu składników mieszaniny gazowej jednocześnie, co najmniej:
• Aldehyd octowy, zakres stężeń: 10-500ppm
• Akroleina , zakres stężeń:10- 200pm
• Amoniak, zakres stężeń: 10 – 1000 ppm
• Ditlenek węgla , zakres stężeń: 50ppm – 20%
• Tlenek węgla , zakres stężeń: 3 ppm – 10%
• Etylen , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm
• Formaldehyd , zakres stężeń: 5 – 500 ppm
• HBr , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm
• HCl , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm
• HCN , zakres stężeń: 5 – 500 ppm
• HF , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm
• Metan , zakres stężeń: 5 ppm – 1%
• NO , zakres stężeń: 1 ppm – 1%
• NO2 , zakres stężeń: 10 – 1000 ppm
• NOx jako suma N2O, NO i NO2 , zakres stężeń: 10 – 1000 ppm
• Propylen , zakres stężeń: 5 – 200 ppm
• SO2 , zakres stężeń:5 – 200 ppm
• Para wodna , zakres stężeń: 2-26%

Spektrometr FTIR powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
• Trwałe źródło ceramiczne na zakres 9600 – 20 cm-1 o maksymalnej temp. pracy 1577K, nie wymagające chłodzenia wodą.
• Dzielnik wiązki (beamsplitter): Ge/KBr na zakres co najmniej 6000 – 350 cm-1
• Wysokiej czułości szybki detektor MCT-A, chłodzony ciekłym azotem na zakres co najmniej 11 700 – 650 cm-1, zapewniający pomiary widm mieszaniny gazowej w pełnej rozdzielczości spektralnej 0.5cm-1 z częstotliwością nie mniejszą niż 5Hz
• Maksymalna zdolność rozdzielcza lepsza niż 0.5 cm-1 (pomiar szerokości połówkowej pasma CO). Zdolność rozdzielcza ustawiana w pomiarach w zakresie 0.5- 16cm-1
• Szczelina regulująca moc wiązki, o regulacji średnicy w zakresie 0-100% z krokiem nie większym niż 1%
• Interferometr Michelsona 90º, nie wymagający zasilania sprężonym powietrzem, odporny na wibracje i wpływ zmian temperaturowych, justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru.
• Elementy układu optycznego montowane stabilnie na ławie optycznej za pomocą kołków pozycjonujących
• Monolityczne zwierciadła w układzie optycznym.
• Komunikacja aparatu z jednostką sterującą przez szybki port USB 2.0.
• Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz spektrometru eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu.
• Kuweta gazowa o długości drogi optycznej 2 m i pojemności 0.2 l, zoptymalizowana pod kątem czułości i rozdzielczości czasowej, zakres ciśnień od próżni do ok. 2bar (45psi),: korpus z aluminium pokrywanego niklem, optyka złocona z antykorozyjnymi warstwami ochronnymi oraz okienkami ZnSe odpornymi na wpływ pary wodnej oraz tlenków azotu. Kuweta w wersji termostatowanej za pomocą płaszcza grzejnego do 185°C z kontrolą temperatury z poziomu oprogramowania
• System generacji suchego powietrza (punkt rosy -73°C) do przedmuchu spektrometru, celem usunięcia pary wodnej i CO2 obejmujący:
­ Sprężarkę bezolejową w obudowie wyciszającej o wydajności co najmniej 140l/min przy ciśnieniu 5 bar. Głośność <=56 dB
­ Generator suchego powietrza wolnego od pary wodnej i CO2, zapewniający punkt rosy -73°C
­ Podłączenia do przedmuchu spektrometru i optyki transferowej kuwety gazowej osuszonym gazem z przewodami (co najmniej 4m) i regulatorem przepływu gazu
• Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows lub przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows.
Wymagana charakterystyka:
– logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu,
– funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału,
– podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office),
– funkcje przetwarzania widma: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, wygładzanie, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów,
– funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt,
– przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania
z widmem wzorca,
– tworzenie własnych bibliotek użytkownika,
– w zestawie biblioteka widm gazów zarejestrowanych z rozdzielczościami 0.5cm-1 oraz 1cm-1
– moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujacy algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące:
 do analiz ilościowych
* Prawo Lamberta-Beera
* CLS (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów)
* PLS
 do analiz klasyfikacyjnych
* Search Standards (przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm)
* Similarity match (wektorowa analiza podobieństwa)
* QC compare (analiza korelacyjna widm uśrednionych)
– moduł do analiz kinetycznych umożliwiający rejestrację widm czasowych, m.in. z wykresami profili stężeń badanych gazów
– wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru),
– aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu,
– wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów,
– archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania bazy danych umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu.
– oprogramowanie kompatybilne z formatem widm oraz metodami analizy ilościowej posiadanego analizatora gazów – możliwość transferu dotychczas używanych metod
• System wyposażony we wbudowaną kalibrację do oznaczania następujących składników mieszaniny gazowej, co najmniej:
• Aldehyd octowy zakres stężeń: 10-500ppm
• Akroleina zakres stężeń: 10- 200pm
• Amoniak zakres stężeń: 10 – 1000 ppm
• Ditlenek węgla: 50ppn – 20%
• Tlenek węgla: 3 ppm – 10%
• Etylen: 5 – 1000 ppm
• Formaldehyd: 5 – 500 ppm
• HBr: 5 – 1000 ppm
• HCl: 5 – 1000 ppm
• HCN: 5 – 500 ppm
• HF: 5 – 1000 ppm
• Metan: 5 ppm – 1%
• NO: 1 ppm – 1%
• NO2: 10 – 1000 ppm
• NOx jako suma N2O, NO and NO2: 10 – 1000 ppm
• Propylen: 5 – 200 ppm
• SO2: 5 – 200 ppm
• Para wodna 2-26%
• Możliwość rozszerzenia/rozbudowy kalibracji o dodatkowe wzorce lub składniki mieszaniny gazowej
• W komplecie dewar na ciekły azot o pojemności co najmniej 25l
• Zestaw komputerowy sterujący o konfiguracji nie gorszej niż:
– Pentium i5, 8GB RAM, HDD 1TB, , DVD-RW, system operacyjny Windows 7 Professional, Monitor 22” LCD

2) System poboru i odprowadzania gazów z analizatora FTIR obejmujący:

• Sondę probierczą, termostatowaną do 180°C, z filtrem cząstek stałych 2µm oraz podłączeniem do kalorymetru stożkowego
• Przewody gazowe termostatowane do 180°C doprowadzające badaną mieszaninę gazową do kuwety pomiarowej
• System kontroli i regulacji ciśnienia
• Pompę próżniową zapewniającą przepływ gazu co najmniej 5l/min
• System kondensacji oraz odprowadzania skroplin
• System zabudowany w szafie 19”
System poboru musi być kompatybilny z analizatorem FTIR z pozycji 1 oraz z kalorymetrem stożkowym (Dual Analysis Cone Calorimeter) produkcji firmy Fire Testing Technology.

2. Zamawiający wymaga aby:
a) Urządzenia były objęte co najmniej12 miesięczną gwarancją od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
b) Wykonawca przekazał Zamawiającemu pełną dokumentację w języku polskim umożliwiającą bezpieczną i skuteczną obsługę dla dostarczonych urządzeń,
c) Wykonawca przekazał Zamawiającemu Instrukcję w języku polskim,
d) Wykonawca zapewnił transport urządzeń wraz z ich ubezpieczeniem na koszt własny. Transport obejmuje również wniesienie urządzeń na miejsce ich użytkowania,
e) Wykonawca zapewnił na własny koszt montaż urządzeń w miejscu ich użytkowania i szkolenie w zakresie obsługi urządzeń,
f) Wykonawca zapewnił reakcję serwisu dostarczonych urządzeń w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez użytkownika.

3. Ocena spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego dokonana będzie na podstawie tabeli zgodności oferowanych urządzeń i zestawienia ich parametrów z wymaganymi przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia).

 

IV. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. Dostawa do Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach ul. Chorzowska 50 A.

 

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
2. Oświadczenia w tym wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w ust.2 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są:
– dla korespondencji pisemnej:
Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników
ul. M. Skłodowskiej – Curie 55
87-100 Toruń
– dla korespondencji faksowej: (56) 650 03 33
– dla korespondencji drogą elektroniczną:
sekretariat@impib.pl z dopiskiem „przetarg – dostawa aparatury – FTIR”

 

VII. OSOBY UPOWAŻNIONE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1. Monika Korzeniewska, tel. (56) 659 84 22 – sprawy formalne
2. Grażyna Rymarz, tel. (32) 231 90 44 – sprawy merytoryczne

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
2. Treść oferty winna odpowiadać treści zaproszenia i powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w zaproszeniu do składania ofert.
3. Wraz z ofertą należy złożyć charakterystykę oferowanych urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

 

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2014r. o godzinie 12.00

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 107, przesłać za pomocą poczty na adres siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@impib.pl,
lub faksem 56 650 33 33.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca wskaże oferowaną cenę brutto na urządzenia w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług, a także ewentualne rabaty, opusty które Wykonawca zamierza udzielić.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

 

XII. KRYTERIA OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny (najniższa cena):
cena – wskaźnik „C” waga kryterium 100 %
Maksymalna liczba punktów – 100.

Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

cena oferowana najniższa
C = —————————————– x 100 pkt.
cena oferty badanej

2. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XII zaproszenia do składania ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.
2. Osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy powinny dołączyć do umowy dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn.
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert może być odwołane lub zmienione przez Zamawiającego, o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.impib.pl).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych ofert.

 

XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Oferta
Załącznik nr 2 – Charakterystyka oferowanych urządzeń

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

 

Zaproszenie do składania ofert – Analizator FTIR z dn. 10.09.2014r.