Zaproszenie do składania ofert na dostawę wagi analitycznej

Gliwice, 17.12.2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ
Elektronicznej wagi analitycznej

w ramach realizowanego projektu pn. „Opracowanie technologii innowacyjnych, wielofunkcyjnych klejów opartych na spoiwach o ograniczonej kompatybilności przeznaczonych do połączeń adhezyjnych różnych materiałów”.

1) Określenie Zamawiającego:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

2) Opis przedmiotu zamówieniaObciążenie maksymalne [Max] 220 g
Obciążenie minimalne [Min] 10 mg
Dokładność odczytu [d] 0,1 mg
Zakres tary 220 g
Powtarzalność 0,08 mg
Liniowość ±0,2 mg
Niecentryczność 0,2 mg
Przesunięcie czułości 2×10⁻⁶×Rt
Temperaturowy dryft czułości 1×10⁻⁶/°C×Rt
Stabilność czułości 1×10⁻⁶/Rok×Rt
Minimalna naważka USP 160 mg
Minimalna naważka (U=1%,k=2) 16 mg
Wymiary komory ważenia 170×200×220 mm
Czas stabilizacji 3 s
Wymiar szalki ø 100 mm
Dryft czułości 1ppm/°C w temperaturze +15 – +35 °C
Temperatura pracy +10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80%
Zasilanie 13,5 ÷ 16 V DC
Kalibracja wewnętrzna (automatyczna)
Wyświetlacz 5,7” (panel dotykowy)
Interfejs 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4wejścia/4wyjścia (cyfrowe), WiFi 2,4GHz b,g,n
Pobór prądu 500mA (bezprzewodowy terminal – 1A)

3) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 cena – 100%

4) Miejsce i termin składania ofert:
 pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego – ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice;
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.langer@impib.pl
Termin: do 21.12.2015 r. do godziny 12.00

5) Prawidłowa oferta powinna zawierać:
 nazwę, dane teleadresowe i NIP oferenta,
 numer i datę wystawienia oferty,
 oferowaną cenę brutto i netto,
 termin ważności oferty – co najmniej 14 dni,
 okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

Osobą uprawnioną do Kontaktów z oferentami jest: EWA LANGER
– nr tel. 32 231 90 45 , e.langer@impib.pl
Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
Umowa zawarta zostanie z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia.
W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wagi analitycznej