ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ogłoszone w dniu 12.04.2012 r.)


na  wykonanie usług badawczych związanych z:

„Przeprowadzeniem badań biologicznej degradacji tworzyw biodegradowalnych oraz określenie ich degradacji metodą chromatograficzną.”.

 1. Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55 zleci do wykonania usługę badawczą „Przeprowadzenie badań biologicznej degradacji tworzyw biodegradowalnych oraz określenie ich degradacji metodą chromatograficzną.”.

HARMONOGRAM PRAC BADAWCZYCH

Lp.

Nazwa zadania badawczego

Kwota brutto pojedynczej analizy

Kwota brutto dla 30 próbek

1

Badanie degradacji biologicznej w kompoście i oznaczenie stopnia biodegradacji za pomocą ilości wydzielonego dwutlenku węgla zgodnie z normą PN-EN ISO 14855-1:2009 Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w kontrolowanych warunkach kompostowania. Metoda pomiaru wydzielonego ditlenku węgla.

Skład kompostu:

– organiczne odpady kuchenne obejmujące m.in.: owoce (jabłka, gruszki, winogrona, śliwki), warzywa (cebula, papryka, kalafior, marchew, seler, kapusta, obierki ziemniaka i zielonego ogórka)

 

 

2

Badanie fitotoksyczności  wobec wzrostu roślin uprawnych owies jary (Avena sativa L.) i rzodkiew (Raphanus sativus L.) w oparciu o 1) normę PN-ISO 11269-2:2001. Jakość gleby. Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową. Wpływ związków chemicznych na wschody i wzrost roślin wyższych, i 2) OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Terrestrial Plant Test: 208: Seedling Emergence and Seedling Growth Test.

 

 

3

Pomiar średnich ciężarów cząsteczkowych tworzywa biodegradowalnego z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii wykluczenia (HPSEC, HPLC-GPC).

 

 

4

Analiza i interpretacja wyników badań.

 

5

Pisemny raport z przeprowadzonych badań.

 

 

RAZEM  BRUTTO

 

 

 

 1. Powyższa praca wchodzi w zakres prac realizowanych w projekcie finansowanym przez NCBiR. Projekt „Ulegające biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze„, nr umowy NR 05-0036-10/2010.
 2. Termin wykonania badań: badania będą odbywać się okresowo. Dokładne terminy dostarczania próbek i analiz i będą ustalane z wykonawcą po podpisaniu umowy. Wszystkie badania powinny zakończyć się w terminie nieprzekraczającym 15.12.2012 r.
 3. Podstawą obioru pracy będą wyniki badań przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnego raportu końcowego, oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi badawczej powinno obejmować także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 5. Termin płatności: 14 dni po protokolarnym odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe z wykonanej usługi badawczej na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. utrwalanie,
  2. zwielokrotnienie techniką cyfrową, drukiem,
  3. wyświetlanie,
  4. rozpowszechnianie online,
  5. upowszechnianie w audycjach,
  6. odtwarzanie,
  7. nadawanie w telewizji,
  8. publikacja w czasopismach naukowo – technicznych.
  9. Przeniesienie praw autorskich do dzieła nastąpi w dniu jego przejęcia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru.

Oferty pisemne prosimy składać do 24.04.2011 roku na adres:

Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, p. 107 oraz wersje elektroniczną na adres: k.bajer@impib.pl.

Oferta powinna zawierać kalkulację cenową, termin realizacji pojedynczych analiz, warunki płatności oraz informacje o doświadczeniu oferenta w zakresie ww. badań.

Ostateczna decyzja odnośnie wyboru oferty należy do Zamawiającego

Osoba do kontaktu: Krzysztof Bajer, k.bajer@impib.pl, tel: 605609849ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ogłoszone w dniu 12.04.2012 r.)