Zaproszenie do składania ofert (termin 17.12.2012r.)

Toruń, dn. 10.12.2012

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zakupi kilka rodzajów alifatyczno-aromatycznego poliestru biodegradowalnego w ilości około 1 200 kg.

Zamówienie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu”, nr umowy POIG 01-03-01-00-018/08-01. Priorytet 1. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

Oferty zawierające opis surowca, jego kartę charakterystyki oraz cenę prosimy przesyłać w terminie do 17.12.2012r. na adres r.malinowski@impib.pl

Zaproszenie do składania ofert (termin 17.12.2012r.)